Visa allt om Stallberg Lantbruk AB
Visa allt om Stallberg Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 18 956 17 286 16 725 14 305 10 419 9 423 9 054 7 133 8 825 6 358
Övrig omsättning 2 458 1 711 1 424 1 311 936 930 1 019 1 067 3 120 2 006
Rörelseresultat (EBIT) 478 498 -43 -1 168 289 632 -711 1 791 850
Resultat efter finansnetto -549 -369 -910 -231 114 395 797 -638 1 686 557
Årets resultat -549 -369 -75 -255 15 133 347 -71 64 108
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 510 28 320 26 415 11 433 9 932 9 714 9 195 8 860 7 929 4 252
Omsättningstillgångar 14 105 15 210 13 593 11 575 8 619 5 928 5 345 4 705 4 708 4 566
Tillgångar 41 615 43 531 40 008 23 007 18 551 15 643 14 540 13 565 12 638 8 819
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 211 1 260 1 628 953 1 208 1 193 1 060 741 813 749
Obeskattade reserver 0 0 0 836 812 713 451 0 2 066 444
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 924 35 232 32 294 16 821 13 619 11 989 11 789 11 102 8 153 5 795
Kortfristiga skulder 7 481 7 040 6 085 4 397 2 912 1 748 1 240 1 722 1 606 1 832
Skulder och eget kapital 41 615 43 531 40 008 23 007 18 551 15 643 14 540 13 565 12 638 8 819
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 466 496 427 442 652 533 442
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 307 2 961 1 939 1 149 1 036 1 058 523 573 547
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 624 767 646 437 368 440 420 322 370
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 414 18 997 18 149 15 616 11 355 10 353 10 073 8 200 11 945 8 364
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 10 8 6 6 6 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 896 1 921 1 673 1 788 1 737 1 571 1 509 1 783 2 206 1 590
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 424 332 376 386 351 312 323 399 369 340
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 430 2 295 1 245 803 940 1 037 1 352 85 2 552 1 442
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,66% 3,35% 16,92% 37,30% 10,57% 4,08% 26,93% -19,17% 38,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,73% 1,68% 0,33% 0,60% 1,72% 3,44% 6,56% -4,02% 15,04% 10,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,79% 4,23% 0,80% 0,97% 3,07% 5,71% 10,54% -7,64% 21,54% 14,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,96% 43,90% 39,62% 39,65% 26,18% 51,72% 50,63% 33,88% 39,43% 46,92%
Rörelsekapital/omsättning 34,94% 47,26% 44,89% 50,18% 54,77% 44,36% 45,34% 41,82% 35,15% 43,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,91% 2,89% 4,07% 6,98% 9,74% 10,99% 9,58% 5,46% 18,20% 12,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 30,09% 49,90% 41,86% 85,17% 44,16% 59,32% 55,81% 36,88% 66,31% 48,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...