Visa allt om Forshaga Svets och Smide Aktiebolag
Visa allt om Forshaga Svets och Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 11 257 8 218 9 221 8 773 16 898 20 387 13 765 14 635 27 257 32 524
Övrig omsättning 19 100 257 - 163 214 35 173 146 474
Rörelseresultat (EBIT) 376 -2 325 -1 286 -1 247 2 143 859 -2 121 -2 551 1 496 1 764
Resultat efter finansnetto 291 -2 379 -1 306 -1 245 2 130 819 -2 130 -2 608 1 509 1 813
Årets resultat 291 -2 379 -1 306 -1 245 2 130 819 -2 130 -1 650 950 833
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 90 64 287 576 885 1 197 1 517 1 844 2 216 2 546
Omsättningstillgångar 3 673 2 909 2 345 2 980 5 387 4 374 2 975 4 978 8 809 10 340
Tillgångar 3 763 2 973 2 632 3 556 6 272 5 571 4 493 6 822 11 025 12 886
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 409 117 596 1 902 3 147 1 017 198 1 028 2 677 1 727
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 959 803
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 369 1 206 0 0 0 55 55 1 015 530 0
Kortfristiga skulder 1 985 1 649 2 036 1 653 3 125 4 499 4 239 4 779 6 858 10 356
Skulder och eget kapital 3 763 2 973 2 632 3 556 6 272 5 571 4 493 6 822 11 025 12 886
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 934 1 429 1 564 1 195 1 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 3 413 3 611 3 544 5 076 4 486 4 204 5 390 7 633 9 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 1 695 1 612 1 747 2 215 2 401 2 165 3 391 4 435 4 937
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 11 276 8 318 9 478 8 773 17 061 20 601 13 800 14 808 27 403 32 998
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 13 13 18 19 23 28 33 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 938 685 709 675 939 1 073 598 523 826 903
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 434 412 419 434 423 358 381 415 453
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 383 -2 065 -997 -937 2 455 1 179 -1 794 -2 188 1 867 1 884
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,98% -10,88% 5,11% -48,08% -17,11% 48,11% -5,94% -46,31% -16,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,99% -78,20% -48,67% -34,53% 34,26% 15,46% -46,23% -37,34% 14,52% 14,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,34% -28,29% -13,89% -14,00% 12,72% 4,22% -15,09% -17,40% 5,87% 5,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,89% 58,19% 63,10% 71,20% 72,16% 55,76% 67,61% 77,38% 72,64% 69,98%
Rörelsekapital/omsättning 15,00% 15,33% 3,35% 15,13% 13,39% -0,61% -9,18% 1,36% 7,16% -0,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,87% 3,94% 22,64% 53,49% 50,18% 18,26% 4,41% 15,07% 30,54% 17,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,91% 134,45% 75,10% 157,65% 146,66% 86,71% 61,57% 90,48% 113,79% 88,44%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...