Visa allt om Västergården AB
Visa allt om Västergården AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 840 4 250 5 222 3 092 1 775 1 375 1 874 1 674 1 626 1 849
Övrig omsättning 3 4 26 5 3 10 2 12 2 9
Rörelseresultat (EBIT) -196 125 746 104 35 -93 16 80 8 152
Resultat efter finansnetto -196 131 752 108 39 -91 19 81 9 154
Årets resultat 13 75 446 92 39 -91 82 58 6 111
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 44 18 25 2 28 42 58 4 37
Omsättningstillgångar 565 844 1 452 785 666 417 538 566 654 770
Tillgångar 595 888 1 470 809 668 445 580 624 658 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 484 471 946 500 408 369 460 458 490 574
Obeskattade reserver 0 214 180 0 0 0 0 93 93 93
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 3 1 114 5 11 2 10 3 7
Kortfristiga skulder 109 200 343 195 255 65 118 64 72 132
Skulder och eget kapital 595 888 1 470 809 668 445 580 624 658 806
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 275 272 263 235 299
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 116 1 333 1 356 889 389 116 361 201 310 186
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 324 247 274 181 98 121 178 152 179 148
Utdelning till aktieägare 0 0 550 0 0 0 0 80 90 90
Omsättning 2 843 4 254 5 248 3 097 1 778 1 385 1 876 1 686 1 628 1 858
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 5 5 3 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 850 1 044 1 031 888 688 937 837 813 925
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 361 319 328 359 252 263 415 299 356 310
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -182 139 752 112 37 -79 30 96 41 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,18% -18,61% 68,89% 74,20% 29,09% -26,63% 11,95% 2,95% -12,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -32,77% 14,86% 51,22% 13,35% 5,84% -20,45% 3,28% 12,98% 1,37% 19,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,87% 3,11% 14,42% 3,49% 2,20% -6,62% 1,01% 4,84% 0,55% 8,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,37% 67,36% 68,02% 67,66% 73,80% 69,45% 74,65% 71,68% 75,95% 74,42%
Rörelsekapital/omsättning 16,06% 15,15% 21,24% 19,08% 23,15% 25,60% 22,41% 29,99% 35,79% 34,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,34% 71,84% 73,90% 61,80% 61,08% 82,92% 79,31% 84,13% 84,64% 79,52%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 276,15% 208,00% 225,36% 144,10% 80,78% 229,23% 184,75% 395,31% 430,56% 320,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...