Visa allt om Simos Restauranger i Göteborg AB
Visa allt om Simos Restauranger i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 489 5 731 7 646 5 423 0 2 066 2 732 1 635 606 2 334
Övrig omsättning 308 260 94 124 10 688 6 - 921 25
Rörelseresultat (EBIT) 1 807 -43 490 251 -38 520 168 -265 614 -6
Resultat efter finansnetto 1 779 -61 465 219 -38 521 168 -268 623 -5
Årets resultat 1 021 77 363 45 -38 383 140 -70 306 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 718 1 461 1 033 1 377 131 0 262 387 448 79
Omsättningstillgångar 2 631 1 156 992 605 152 857 358 252 721 473
Tillgångar 5 349 2 617 2 025 1 982 283 857 620 638 1 169 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 371 550 472 109 65 782 400 350 419 273
Obeskattade reserver 455 0 172 172 0 0 0 0 198 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 899 1 413 565 918 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 623 654 815 782 219 75 220 289 551 279
Skulder och eget kapital 5 349 2 617 2 025 1 982 283 857 620 638 1 169 552
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 504 218 252 90 455
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 752 2 118 1 301 0 290 425 217 75 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 562 527 370 0 237 205 137 52 211
Utdelning till aktieägare 580 200 0 0 0 680 0 0 0 160
Omsättning 13 797 5 991 7 740 5 547 10 2 754 2 738 1 635 1 527 2 359
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 7 8 7 0 4 4 3 1 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 899 819 956 775 - 517 683 545 606 584
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 332 331 272 - 265 221 209 223 229
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 793 494 834 595 -38 520 293 -140 726 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 135,37% -25,05% 40,99% - -100,00% -24,38% 67,09% 169,80% -74,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,78% -1,64% 24,25% 12,66% - 60,68% 27,10% -41,54% 53,72% -0,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,40% -0,75% 6,42% 4,63% - 25,17% 6,15% -16,21% 103,63% -0,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,62% 66,83% 65,73% 68,84% - 62,63% 63,10% 63,67% 51,32% 58,65%
Rörelsekapital/omsättning 7,47% 8,76% 2,31% -3,26% - 37,85% 5,05% -2,26% 28,05% 8,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,27% 21,02% 29,93% 12,27% 22,97% 91,25% 64,52% 54,86% 48,04% 49,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 106,28% 174,46% 108,71% 68,67% 69,41% 1 142,67% 149,09% 76,82% 130,85% 158,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...