Visa allt om Salsbro AB
Visa allt om Salsbro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 037 2 021 2 133 1 886 2 951 2 106 1 710 2 614 2 017 2 508
Övrig omsättning 66 36 223 374 189 134 20 209 13 16
Rörelseresultat (EBIT) 228 -18 -30 -1 313 -478 -762 132 -376 9
Resultat efter finansnetto 232 -24 -37 -49 244 -477 -780 43 -388 -67
Årets resultat 232 -24 -37 -49 244 -477 -780 43 -351 1
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 085 1 313 1 458 1 691 1 343 1 154 1 266 1 574 1 797 1 307
Omsättningstillgångar 1 520 1 002 1 030 1 002 1 350 988 1 808 2 267 1 324 2 254
Tillgångar 2 605 2 315 2 487 2 693 2 694 2 142 3 075 3 841 3 122 3 561
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 453 222 364 401 450 206 203 783 740 1 091
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Avsättningar (tkr) 359 319 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 052 1 122 1 192 317 35 47 60 150 52 91
Kortfristiga skulder 740 653 930 1 974 2 208 1 889 2 811 2 908 2 329 2 344
Skulder och eget kapital 2 605 2 315 2 487 2 693 2 694 2 142 3 075 3 841 3 122 3 561
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 40 123 90 70 161 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 232 391 330 270 129 42 121 4 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 63 126 164 165 168 128 134 161 146 175
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 103 2 057 2 356 2 260 3 140 2 240 1 730 2 823 2 030 2 524
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 021 2 133 1 886 2 951 1 053 855 1 307 2 017 2 508
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 352 583 522 569 233 165 184 362 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 472 271 276 315 633 -243 -507 453 -41 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,79% -5,25% 13,10% -36,09% 40,12% 23,16% -34,58% 29,60% -19,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,14% -0,69% -0,92% 0,37% 12,14% -21,85% -25,11% 3,54% -12,14% 0,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,68% -0,79% -1,08% 0,53% 11,08% -22,22% -45,15% 5,20% -18,79% 0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,82% 57,05% 61,28% 57,16% 63,03% 33,14% 36,08% 62,24% 59,15% 60,21%
Rörelsekapital/omsättning 38,29% 17,27% 4,69% -51,54% -29,07% -42,78% -58,65% -24,52% -49,83% -3,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,39% 9,59% 14,64% 14,89% 16,70% 9,62% 6,60% 20,39% 23,70% 31,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 204,32% 152,37% 108,28% 45,24% 56,61% 43,09% 54,71% 63,51% 51,01% 89,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...