Visa allt om Eldsboda Fastigheter AB
Visa allt om Eldsboda Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 373 5 292 5 008 4 894 4 672 4 270 3 422 3 602 3 622 3 387
Övrig omsättning 40 137 26 6 12 122 11 13 - -
Rörelseresultat (EBIT) 330 1 191 862 1 209 894 401 455 1 138 1 103 722
Resultat efter finansnetto -71 716 403 578 151 -215 129 719 365 4
Årets resultat 38 425 281 316 94 29 34 310 192 34
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 125 24 111 24 244 21 830 22 464 22 777 13 905 13 955 13 747 14 067
Omsättningstillgångar 1 181 1 103 1 726 960 580 497 439 841 323 305
Tillgångar 25 306 25 215 25 970 22 790 23 044 23 274 14 344 14 795 14 070 14 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 668 1 817 1 542 1 412 1 246 1 302 1 273 1 391 1 081 889
Obeskattade reserver 477 601 449 410 245 234 501 428 140 52
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 370 21 585 22 079 19 870 20 164 20 433 11 240 11 921 11 946 12 478
Kortfristiga skulder 1 791 1 211 1 899 1 099 1 389 1 305 1 330 1 055 903 953
Skulder och eget kapital 25 306 25 215 25 970 22 790 23 044 23 274 14 344 14 795 14 070 14 372
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 174 168 162 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 828 559 511 500 497 295 289 283 277
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 297 160 167 162 158 174 136 211 198
Utdelning till aktieägare 188 188 150 150 150 150 0 0 0 0
Omsättning 5 413 5 429 5 034 4 900 4 684 4 392 3 433 3 615 3 622 3 387
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 791 2 646 2 504 2 447 2 336 2 135 1 711 1 801 1 811 1 694
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 583 373 342 335 328 332 288 328 316
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 960 1 767 1 491 1 843 1 524 930 951 1 467 1 424 1 043
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,53% 5,67% 2,33% 4,75% 9,41% 24,78% -5,00% -0,55% 6,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,39% 4,73% 3,42% 5,32% 3,88% 1,74% 3,19% 7,73% 7,88% 5,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,55% 22,54% 17,73% 24,79% 19,16% 9,48% 13,38% 31,73% 30,62% 21,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,35% -2,04% -3,45% -2,84% -17,32% -18,92% -26,04% -5,94% -16,01% -19,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,06% 9,07% 7,29% 7,60% 6,19% 6,34% 11,45% 11,53% 8,40% 6,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 65,94% 91,08% 90,89% 87,35% 41,76% 38,08% 33,01% 79,72% 35,77% 32,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...