Visa allt om Tullstorp Dressage Stable AB
Visa allt om Tullstorp Dressage Stable AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 621 18 494 19 499 21 734 23 758 16 363 17 629 15 319 12 308 23 599
Övrig omsättning 333 140 114 919 949 267 49 57 37 85
Rörelseresultat (EBIT) 3 435 2 055 4 540 57 5 652 391 2 272 152 -894 908
Resultat efter finansnetto 3 432 2 140 4 556 37 5 678 402 2 189 100 -927 1 202
Årets resultat 2 239 852 2 566 10 3 143 283 1 220 69 3 851
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 221 6 351 5 050 5 715 2 912 1 923 1 918 1 823 2 263 2 276
Omsättningstillgångar 6 855 5 319 10 461 6 627 10 585 6 133 5 539 4 082 3 753 5 977
Tillgångar 12 077 11 669 15 511 12 342 13 497 8 056 7 457 5 906 6 016 8 253
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 845 2 606 8 754 7 188 7 678 5 034 5 251 4 131 4 062 4 159
Obeskattade reserver 4 684 4 144 3 120 1 900 1 900 500 500 0 0 1 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 200 0 0 0 377 528 681 839 339
Kortfristiga skulder 2 547 2 719 3 638 3 254 3 919 2 145 1 177 1 093 1 116 2 495
Skulder och eget kapital 12 077 11 669 15 511 12 342 13 497 8 056 7 457 5 906 6 016 8 253
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 480 480 480 480 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 521 2 074 1 709 1 285 1 031 1 001 1 000 1 024 934
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 936 643 833 696 623 632 721 748 666
Utdelning till aktieägare 2 000 0 7 000 1 000 500 500 500 100 0 100
Omsättning 23 954 18 634 19 613 22 653 24 707 16 630 17 678 15 376 12 345 23 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 8 9 8 6 6 6 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 374 2 055 2 437 2 415 2 970 2 727 2 938 2 553 3 077 5 900
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 482 384 342 336 308 357 352 367 565 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 827 3 009 5 472 827 6 420 728 2 648 618 -805 1 435
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,72% -5,15% -10,28% -8,52% 45,19% -7,18% 15,08% 24,46% -47,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,45% 18,37% 29,39% 0,75% 42,41% 5,50% 30,83% 2,64% -14,28% 14,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,55% 11,59% 23,38% 0,42% 24,09% 2,71% 13,04% 1,02% -6,98% 5,23%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,99% 52,28% 63,81% 43,87% 100,00% 100,00% 43,17% 39,45% 45,75% 30,19%
Rörelsekapital/omsättning 18,24% 14,06% 34,99% 15,52% 28,06% 24,37% 24,74% 19,51% 21,43% 14,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,37% 50,03% 72,13% 70,25% 67,26% 67,06% 75,36% 69,95% 67,52% 61,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,16% 101,29% 208,30% 129,87% 206,40% 187,23% 317,33% 209,33% 138,80% 150,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...