Visa allt om Styrtech i Lund Aktiebolag
Visa allt om Styrtech i Lund Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 037 2 209 1 883 2 734 2 287 3 013 3 601 1 398 2 790 2 185
Övrig omsättning 143 - - - - 137 - - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 063 161 -40 142 -115 235 255 -316 281 22
Resultat efter finansnetto 1 063 161 -42 140 -117 234 253 -315 282 21
Årets resultat 821 123 -42 101 -28 120 207 -218 126 13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 4 11 24 43
Omsättningstillgångar 1 429 557 457 623 540 671 734 324 771 672
Tillgångar 1 429 557 457 623 540 671 738 335 795 715
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 955 213 90 232 201 229 308 101 319 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 89 28 0 98 13
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 474 343 366 391 339 353 402 233 378 508
Skulder och eget kapital 1 429 557 457 623 540 671 738 335 795 715
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 660 393 685 576
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 648 594 676 622 672 72 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 402 387 400 384 409 431 305 369 320
Utdelning till aktieägare 700 80 0 100 70 0 200 0 0 0
Omsättning 4 180 2 209 1 883 2 734 2 287 3 150 3 601 1 398 2 822 2 185
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 019 1 105 942 1 367 1 144 1 507 1 801 699 1 395 1 093
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 602 536 498 553 517 554 592 354 540 469
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 063 161 -40 142 -115 239 262 -303 300 50
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 82,75% 17,31% -31,13% 19,55% -24,10% -16,33% 157,58% -49,89% 27,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 74,39% 28,90% -8,75% 22,79% -21,11% 35,02% 34,55% -93,43% 35,47% 3,08%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,33% 7,29% -2,12% 5,19% -4,98% 7,80% 7,08% -22,39% 10,11% 1,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,68% 83,34% 86,25% 67,04% 62,88% 56,99% 54,85% 65,88% 71,29% 69,89%
Rörelsekapital/omsättning 23,66% 9,69% 4,83% 8,49% 8,79% 10,55% 9,22% 6,51% 14,09% 7,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 66,83% 38,24% 19,69% 37,24% 37,22% 43,90% 44,53% 30,15% 49,00% 28,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 301,48% 162,39% 124,86% 159,34% 159,29% 190,08% 182,59% 139,06% 203,97% 132,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...