Visa allt om Ostkustglas i Oskarshamn AB
Visa allt om Ostkustglas i Oskarshamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 870 4 018 2 424 2 981 2 626 2 815 2 103 1 672 0 0
Övrig omsättning - - 6 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 672 893 276 393 212 289 186 124 -81 -77
Resultat efter finansnetto 656 934 284 393 224 290 188 136 538 470
Årets resultat 398 623 238 228 119 155 97 146 291 336
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 3 0 0 2 4 6 165 798 775
Omsättningstillgångar 2 693 2 370 1 507 1 497 1 450 1 609 1 397 1 296 432 142
Tillgångar 2 714 2 373 1 507 1 497 1 453 1 613 1 403 1 461 1 230 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 322 1 157 764 741 663 712 685 788 743 542
Obeskattade reserver 727 593 463 489 390 331 255 204 271 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 1 0 0 0 0 0 49
Kortfristiga skulder 666 623 280 266 400 570 463 469 217 189
Skulder och eget kapital 2 714 2 373 1 507 1 497 1 453 1 613 1 403 1 461 1 230 917
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 385 308 40 45
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 443 423 430 406 389 0 0 5 4
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 245 187 185 171 160 139 114 15 15
Utdelning till aktieägare 221 233 230 215 150 143 128 0 100 90
Omsättning 3 870 4 018 2 430 2 981 2 626 2 815 2 103 1 672 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 870 4 018 2 424 2 981 2 626 2 815 2 103 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 730 705 627 629 584 550 533 - 60 64
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 676 893 276 395 214 291 189 127 -80 -76
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,68% 65,76% -18,69% 13,52% -6,71% 33,86% 25,78% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,80% 39,40% 18,85% 26,32% 15,42% 18,04% 13,40% 9,45% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,39% 23,27% 11,72% 13,22% 8,53% 10,34% 8,94% 8,25% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,37% 51,42% 49,34% 44,88% 42,88% 40,71% 48,36% 49,10% - -
Rörelsekapital/omsättning 52,38% 43,48% 50,62% 41,29% 39,98% 36,91% 44,41% 49,46% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,60% 68,25% 74,66% 74,98% 65,41% 59,27% 62,22% 64,23% 76,27% 69,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 376,43% 350,56% 480,71% 501,88% 329,00% 267,37% 288,12% 266,52% 199,08% 75,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...