Visa allt om Aktiebolaget Skanditrä

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 228 000 258 093 260 702 251 660 243 397 195 744 205 368 193 551 181 192 223 295
Övrig omsättning 1 000 144 905 0 17 54 3 174 10 12
Rörelseresultat (EBIT) 2 000 2 247 10 494 8 947 16 236 -21 825 3 811 -2 676 -7 625 -2 895
Resultat efter finansnetto 2 000 -1 214 7 322 6 404 12 043 -23 124 2 403 -4 841 -11 968 -6 491
Årets resultat 1 000 -580 6 271 6 404 12 043 -25 577 1 874 -4 841 -11 968 -6 491
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 000 5 044 4 656 2 010 2 664 1 105 4 201 5 735 6 248 8 465
Omsättningstillgångar 82 000 90 466 103 424 83 259 64 225 76 001 80 881 98 741 97 008 105 613
Tillgångar 87 000 95 510 108 080 85 269 66 889 77 106 85 082 104 476 103 256 114 078
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 21 000 19 076 22 739 22 868 16 464 -2 039 10 134 8 259 8 100 11 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 45 000 59 472 62 679 48 067 38 746 64 836 5 548 5 548 6 762 21 334
Kortfristiga skulder 21 000 16 962 22 662 14 334 11 679 14 309 69 400 90 669 88 394 81 546
Skulder och eget kapital 87 000 95 510 108 080 85 269 66 889 77 106 85 082 104 476 103 256 114 078
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 15 15 256 490 - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 000 4 061 3 880 3 807 3 670 3 620 5 248 4 580 4 515 3 939
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 000 1 993 1 950 1 981 1 983 1 716 1 823 1 753 1 774 1 772
Utdelning till aktieägare 0 0 3 083 6 400 0 0 0 0 0 0
Omsättning 229 000 258 237 261 607 251 660 243 414 195 798 205 371 193 725 181 202 223 307
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 8 8 8 8 18 13 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 32 571 32 262 32 588 31 458 30 425 24 468 11 409 14 889 13 938 20 300
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 857 784 752 789 806 716 407 505 499 530
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 000 3 138 11 097 9 634 17 090 -21 124 4 879 -1 650 -6 682 -1 844
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,66% -1,00% 3,59% 3,39% 24,34% -4,69% 6,11% 6,82% -18,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,30% 2,35% 9,94% 10,49% 24,35% -28,20% 4,71% -2,56% -8,95% -2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,88% 0,87% 4,12% 3,56% 6,69% -11,11% 1,95% -1,38% -5,10% -1,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,53% 9,66% 11,77% 12,08% 15,44% 0,59% 19,33% 9,49% 13,40% 10,35%
Rörelsekapital/omsättning 26,75% 28,48% 30,98% 27,39% 21,59% 31,52% 5,59% 4,17% 4,75% 10,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,14% 19,97% 21,04% 26,82% 24,61% -2,64% 11,91% 7,91% 7,84% 9,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 161,90% 172,58% 168,56% 287,25% 266,00% 288,62% 37,20% 30,30% 32,78% 35,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...