Visa allt om Allerum Golf AB
Visa allt om Allerum Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 773 6 360 6 016 6 039 6 203 6 248 5 735 4 685 5 154 4 920
Övrig omsättning 443 2 238 606 574 575 770 868 8 501 770 700
Rörelseresultat (EBIT) 865 2 313 660 1 313 970 -84 180 7 510 -57 316
Resultat efter finansnetto 453 1 839 56 524 134 -955 -391 7 114 -1 594 151
Årets resultat 199 1 575 56 524 134 -955 -391 7 114 -1 594 151
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 442 27 718 28 068 28 417 28 237 28 608 28 840 29 194 29 598 30 035
Omsättningstillgångar 3 782 3 418 2 788 3 719 4 180 4 740 4 560 196 3 221 299
Tillgångar 33 225 31 136 30 856 32 136 32 417 33 348 33 400 29 390 32 819 30 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 374 8 176 6 601 6 545 6 021 5 887 6 843 7 234 120 1 157
Obeskattade reserver 355 159 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 644 15 281 16 794 17 568 17 283 17 883 18 580 19 858 22 762 22 760
Kortfristiga skulder 5 851 7 521 7 461 8 024 9 113 9 578 7 977 2 298 9 938 6 416
Skulder och eget kapital 33 225 31 136 30 856 32 136 32 417 33 348 33 400 29 390 32 819 30 333
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 360 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 425 2 286 2 161 953 974 524 400 399 380
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 680 591 617 275 317 295 249 239 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 216 8 598 6 622 6 613 6 778 7 018 6 603 13 186 5 924 5 620
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 3 3 3 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 968 909 859 863 2 068 2 083 1 912 4 685 5 154 4 920
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 476 449 412 397 409 433 421 695 659 534
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 443 2 917 1 235 1 830 1 413 364 584 7 920 380 449
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,49% 5,72% -0,38% -2,64% -0,72% 8,95% 22,41% -9,10% 4,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,60% 7,43% 2,14% 4,09% 2,99% -0,25% 0,54% 25,56% -0,16% 1,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,77% 36,37% 10,97% 21,74% 15,64% -1,34% 3,14% 160,32% -1,01% 9,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -30,55% -64,51% -77,68% -71,29% -79,53% -77,43% -59,58% -44,87% -130,33% -124,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,04% 26,66% 21,39% 20,37% 18,57% 17,65% 20,49% 24,61% 0,37% 3,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 64,64% 45,45% 37,37% 46,35% 45,87% 49,49% 57,16% 8,53% 32,41% 4,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...