Visa allt om Carfield Management AB
Visa allt om Carfield Management AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 482 1 859 1 977 2 104 2 240 2 587 1 991 1 921 1 771 1 811
Övrig omsättning - - - - - - - - 59 58
Rörelseresultat (EBIT) -430 138 114 372 342 878 250 414 732 264
Resultat efter finansnetto 415 11 -52 14 463 788 1 732 262 400 162
Årets resultat 415 8 -52 -23 428 612 1 726 188 288 115
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 002 9 574 10 234 9 847 9 935 10 331 10 349 9 794 9 653 6 398
Omsättningstillgångar 778 772 452 1 086 813 830 937 324 457 696
Tillgångar 9 780 10 345 10 686 10 933 10 747 11 161 11 286 10 118 10 110 7 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 897 3 632 3 624 4 176 4 199 3 772 3 160 1 434 1 246 957
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 650 6 300 6 300 6 300 5 500 5 500 5 521 5 786 5 830 4 623
Kortfristiga skulder 233 413 762 457 1 049 1 890 2 605 2 898 3 034 1 513
Skulder och eget kapital 9 780 10 345 10 686 10 933 10 747 11 161 11 286 10 118 10 110 7 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 375 350 184 186 326 283 258 170 403
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 119 111 115 42 0 0 0 30 73
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 380 333 305 275 339 324 314 239 310
Utdelning till aktieägare 150 0 0 500 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 482 1 859 1 977 2 104 2 240 2 587 1 991 1 921 1 830 1 869
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 741 930 989 1 052 1 120 2 587 996 1 921 1 771 906
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 454 455 371 323 304 735 322 602 398 393
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -180 401 355 614 561 1 045 516 672 951 447
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,28% -5,97% -6,04% -6,07% -13,41% 29,93% 3,64% 8,47% -2,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,43% 1,45% 1,09% 6,74% 11,24% 9,47% 17,37% 4,09% 7,25% 3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,83% 8,07% 5,87% 35,03% 53,93% 40,86% 98,44% 21,55% 41,39% 14,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,77% 19,31% -15,68% 29,90% -10,54% -40,97% -83,78% -133,99% -145,51% -45,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 39,85% 35,11% 33,91% 38,20% 39,07% 33,80% 28,00% 14,17% 12,32% 13,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 333,91% 186,92% 59,32% 237,64% 77,50% 43,92% 35,97% 11,18% 15,06% 46,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...