Visa allt om TQI Consult VVS AB
Visa allt om TQI Consult VVS AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 53 352 52 292 50 121 49 835 48 224 44 771 40 420 39 399 39 599 32 669
Övrig omsättning 64 152 - 29 - - - - 78 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 807 10 663 6 729 8 372 6 918 6 051 5 008 6 087 4 866 2 817
Resultat efter finansnetto 8 858 10 365 7 054 8 575 6 828 5 848 4 778 5 593 4 809 2 870
Årets resultat 6 890 8 004 6 976 5 220 4 883 4 164 4 934 2 749 7 1 477
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 539 3 411 3 070 2 317 4 074 4 469 3 828 1 553 1 421 1 439
Omsättningstillgångar 13 762 12 087 8 609 9 903 7 933 7 184 9 099 9 123 8 602 6 036
Tillgångar 17 300 15 497 11 679 12 219 12 007 11 653 12 927 10 676 10 023 7 475
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 510 8 624 7 596 5 840 5 516 4 823 5 759 3 425 1 476 3 469
Obeskattade reserver 0 0 0 1 875 0 0 0 2 250 750 750
Avsättningar (tkr) 560 488 474 367 1 468 1 151 1 615 671 589 439
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 231 6 385 3 610 4 138 5 023 5 678 5 553 4 330 7 207 2 817
Skulder och eget kapital 17 300 15 497 11 679 12 219 12 007 11 653 12 927 10 676 10 023 7 475
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 16 738 15 508 - 14 604 2 520 2 484 2 996 2 096
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 595 15 837 0 0 14 922 0 11 118 9 708 10 332 9 275
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 414 6 919 7 266 7 146 6 369 6 098 5 718 5 353 5 777 5 579
Utdelning till aktieägare 6 890 8 004 6 976 5 220 4 896 4 190 5 100 2 600 800 2 000
Omsättning 53 416 52 444 50 121 49 864 48 224 44 771 40 420 39 399 39 677 32 669
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 36 38 36 36 37 34 34 34 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 721 1 453 1 319 1 384 1 340 1 210 1 189 1 159 1 165 990
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 667 646 645 616 620 574 601 535 574 543
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 824 10 680 6 746 8 389 6 918 6 051 5 008 6 087 4 866 2 817
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,03% 4,33% 0,57% 3,34% 7,71% 10,76% 2,59% -0,51% 21,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 51,21% 68,83% 60,53% 70,20% 58,27% 52,31% 38,88% 59,56% 49,66% 38,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,60% 20,40% 14,10% 17,21% 14,51% 13,62% 12,43% 16,14% 12,57% 8,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,78% 100,00% 94,98% 93,99% 97,54%
Rörelsekapital/omsättning 8,49% 10,90% 9,97% 11,57% 6,03% 3,36% 8,77% 12,17% 3,52% 9,85%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,41% 55,65% 65,04% 59,10% 45,94% 41,39% 44,55% 47,26% 20,11% 53,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,08% 189,30% 238,48% 239,32% 157,93% 126,52% 163,86% 210,69% 119,36% 214,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...