Visa allt om Jimmy Lundberg Måleri AB
Visa allt om Jimmy Lundberg Måleri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 630 1 385 1 557 1 445 1 423 1 620 1 907 1 466 1 853 1 581
Övrig omsättning - - - 14 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -47 140 155 -24 12 -82 125 7 177 -22
Resultat efter finansnetto -51 131 141 -41 -10 -100 109 -1 163 -41
Årets resultat -51 126 84 -30 -39 -100 93 -1 163 -42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 23 34 45 19 25 1 7 17 31 45
Omsättningstillgångar 255 392 361 320 238 372 575 398 429 368
Tillgångar 278 426 406 339 263 373 582 415 460 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 54 195 68 -15 15 54 205 112 113 -50
Obeskattade reserver 0 0 34 0 10 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 224 231 303 355 238 319 377 304 347 462
Skulder och eget kapital 278 426 406 339 263 373 582 415 460 412
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 387 332 312 297 243 218 158
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 150 554 490 145 53 274 298 70 67 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 424 169 177 196 131 156 159 105 95 158
Utdelning till aktieägare 0 90 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 2 630 1 385 1 557 1 459 1 423 1 620 1 907 1 466 1 853 1 581
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 1 2 2 1 1 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 877 693 779 723 1 423 810 954 1 466 1 853 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 534 366 341 372 531 379 386 431 393 235
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -36 151 166 -18 18 -76 135 20 191 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 89,89% -11,05% 7,75% 1,55% -12,16% -15,05% 30,08% -20,89% 17,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,91% 33,10% 38,67% -6,78% 4,56% -21,72% 21,65% 1,69% 40,00% -5,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,79% 10,18% 10,08% -1,59% 0,84% -5,00% 6,61% 0,48% 9,93% -1,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,59% 79,57% 69,75% 67,20% 64,93% 65,74% 63,24% 49,73% 48,62% 70,02%
Rörelsekapital/omsättning 1,18% 11,62% 3,73% -2,42% 0,00% 3,27% 10,38% 6,41% 4,43% -5,95%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,42% 45,77% 23,28% -4,42% 8,51% 14,48% 35,22% 26,99% 24,57% -12,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 113,84% 169,70% 119,14% 90,14% 100,00% 116,61% 152,52% 130,92% 123,63% 79,65%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...