Visa allt om Sotarna i Strömstad & Tanum AB
Visa allt om Sotarna i Strömstad & Tanum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 757 7 437 6 492 6 415 6 496 6 022 6 427 6 385 6 419 5 828
Övrig omsättning - - - - - 22 1 - - 90
Rörelseresultat (EBIT) -588 517 -7 56 210 264 585 764 878 320
Resultat efter finansnetto -479 527 -5 186 195 217 589 754 886 315
Årets resultat -120 174 -18 170 43 142 444 543 624 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 691 1 045 731 1 147 822 539 222 135 159
Omsättningstillgångar 2 417 2 702 2 068 2 314 2 005 1 942 2 352 2 252 1 786 730
Tillgångar 2 565 3 393 3 114 3 046 3 151 2 764 2 892 2 474 1 921 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 434 1 754 1 699 1 837 1 787 1 744 1 601 1 307 864 240
Obeskattade reserver 0 230 98 98 108 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 130 1 409 1 316 1 110 1 256 1 020 1 290 1 167 1 056 649
Skulder och eget kapital 2 565 3 393 3 114 3 046 3 151 2 764 2 892 2 474 1 921 889
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 535 469 426 1 033
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 3 313 3 136 3 085 3 085 2 633 2 364 2 162 2 116 1 782
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 439 1 339 1 365 1 357 1 195 1 209 1 200 1 056 1 123
Utdelning till aktieägare 150 200 0 120 0 0 0 150 100 0
Omsättning 6 757 7 437 6 492 6 415 6 496 6 044 6 428 6 385 6 419 5 918
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 11 11 11 11 9 9 9 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 614 676 590 583 591 547 714 709 713 833
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 451 423 418 421 360 462 435 416 582
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -582 532 9 78 235 286 608 787 919 358
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,14% 14,56% 1,20% -1,25% 7,87% -6,30% 0,66% -0,53% 10,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,64% 15,62% -0,03% 6,37% 6,85% 9,80% 20,44% 30,92% 46,38% 36,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -7,07% 7,13% -0,02% 3,02% 3,33% 4,50% 9,20% 11,98% 13,88% 5,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 99,69% 100,00% 99,21%
Rörelsekapital/omsättning 19,05% 17,39% 11,58% 18,77% 11,53% 15,31% 16,52% 16,99% 11,37% 1,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,91% 56,98% 57,01% 62,82% 59,24% 63,10% 55,36% 52,83% 44,98% 27,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 213,89% 191,77% 157,14% 208,47% 159,63% 190,39% 182,33% 192,97% 169,13% 112,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...