Visa allt om Aktiebolag Gula Huset i Hässleholm

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 112 111 285 655 1 146 934 2 597 2 968 3 599 3 862
Övrig omsättning 0 0 0 0 2 2 0 0 0 77
Rörelseresultat (EBIT) 66 43 80 139 148 108 62 106 91 56
Resultat efter finansnetto 66 43 79 139 148 109 68 116 106 58
Årets resultat 52 33 62 108 116 85 52 88 78 42
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 7 34
Omsättningstillgångar 188 340 305 762 815 789 1 080 1 181 1 003 1 137
Tillgångar 188 340 305 762 815 789 1 080 1 181 1 010 1 171
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 327 294 731 624 707 923 871 783 855
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 13 11 30 192 81 158 310 222 312
Skulder och eget kapital 188 340 305 762 815 789 1 080 1 181 1 010 1 171
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 164 152 222 242
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 76 96 0 0 0 93
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 30 41 88 125 144 206
Utdelning till aktieägare 0 200 500 0 0 200 300 0 0 150
Omsättning 112 111 285 655 1 148 936 2 597 2 968 3 599 3 939
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 112 111 285 655 1 146 934 2 597 2 968 3 599 1 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 1 - - 93 135 264 297 370 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 43 80 139 170 108 62 112 99 64
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,90% -61,05% -56,49% -42,84% 22,70% -64,04% -12,50% -17,53% -6,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 35,11% 12,65% 26,23% 18,24% 18,16% 13,94% 6,20% 9,82% 10,59% 4,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 58,93% 38,74% 28,07% 21,22% 12,91% 11,78% 2,58% 3,91% 2,97% 1,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,86% 71,17% 40,35% 26,72% 31,59% 45,72% 19,95% 20,82% 21,06% 23,12%
Rörelsekapital/omsättning 159,82% 294,59% 103,16% 111,76% 54,36% 75,80% 35,50% 29,35% 21,70% 21,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,21% 96,18% 96,39% 95,93% 76,56% 89,61% 85,46% 73,75% 77,89% 73,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 088,89% 2 615,38% 2 772,73% 2 540,00% 424,48% 974,07% 683,54% 380,97% 451,80% 364,42%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...