Visa allt om Service By Eddy Aktiebolag
Visa allt om Service By Eddy Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 612 763 1 000 1 113 2 149 2 504 2 345 2 268 2 082 1 965
Övrig omsättning - - - - - 9 - - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 -4 125 -120 69 396 311 381 371 292
Resultat efter finansnetto 3 -3 174 -46 103 403 317 326 370 296
Årets resultat 1 -3 504 15 136 247 177 148 202 150
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 566 1 566 1 566 1 791 23 40 69 69 81 109
Omsättningstillgångar 271 444 563 417 2 617 2 863 2 510 2 226 1 914 1 653
Tillgångar 1 836 2 010 2 128 2 208 2 640 2 904 2 578 2 296 1 995 1 762
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 717 1 816 1 919 1 515 1 701 1 765 1 518 1 367 1 219 1 017
Obeskattade reserver 0 0 0 476 548 632 569 496 401 315
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 119 194 209 217 391 507 492 433 375 430
Skulder och eget kapital 1 836 2 010 2 128 2 208 2 640 2 904 2 578 2 296 1 995 1 762
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 402 460 402 341 384
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 330 397 389 464 1 029 586 551 567 556 519
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 76 57 77 237 508 512 513 428 385 369
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 200 200 0 26 0 0
Omsättning 612 763 1 000 1 113 2 149 2 513 2 345 2 268 2 088 1 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 204 254 333 371 430 501 469 454 416 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 135 152 155 234 309 301 305 280 257 255
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 -4 127 -117 87 425 341 410 399 313
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -19,79% -23,70% -10,15% -48,21% -14,18% 6,78% 3,40% 8,93% 5,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,16% -0,15% 8,18% -2,08% 3,94% 13,88% 12,34% 16,59% 18,60% 16,80%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,49% -0,39% 17,40% -4,13% 4,84% 16,09% 13,56% 16,80% 17,82% 15,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,11% 79,55% 72,80% 67,39% 83,53% 84,38% 87,80% 89,20% 88,81% 89,36%
Rörelsekapital/omsättning 24,84% 32,77% 35,40% 17,97% 103,58% 94,09% 86,06% 79,06% 73,92% 62,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 93,52% 90,35% 90,18% 84,50% 79,73% 76,82% 75,15% 75,09% 75,57% 70,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 227,73% 228,87% 269,38% 192,17% 669,31% 564,69% 510,16% 514,09% 510,40% 384,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...