Visa allt om JGP Handel AB
Visa allt om JGP Handel AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08 2000-08
Nettoomsättning 767 1 340 2 052 2 454 2 706 2 904 3 098 3 110 3 200 1 965
Övrig omsättning 354 419 315 253 163 141 227 172 172 -
Rörelseresultat (EBIT) 57 96 -76 212 162 -11 130 74 9 23
Resultat efter finansnetto 23 66 -103 162 107 -59 84 22 -35 1
Årets resultat 23 66 -103 125 75 -38 46 22 5 0
Balansräkningar (tkr)
2009-08 2008-08 2007-08 2006-08 2005-08 2004-08 2003-08 2002-08 2001-08 2000-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 5 0 3 11 23 35 36 15 7
Omsättningstillgångar 944 1 414 1 401 1 384 1 144 953 1 003 945 1 027 968
Tillgångar 949 1 419 1 401 1 387 1 155 975 1 039 981 1 042 975
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 280 257 192 294 169 95 173 127 105 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 405 490 500 463 464 514 458 517 543 560
Kortfristiga skulder 264 672 709 630 522 367 387 337 394 315
Skulder och eget kapital 949 1 419 1 401 1 387 1 155 975 1 039 981 1 042 975
Löner & utdelning (tkr)
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
2005-08
2004-08
2003-08
2002-08
2001-08
2000-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 39 35 0 60 -
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 26 98 385 486 396 349 397 336 344 -
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 9 24 117 128 144 134 153 133 131 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 121 1 759 2 367 2 707 2 869 3 045 3 325 3 282 3 372 1 965
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 384 1 340 684 818 1 353 968 1 033 1 037 1 067 655
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 16 124 167 205 270 174 195 156 181 102
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 57 97 -73 221 173 2 143 85 13 24
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,76% -34,70% -16,38% -9,31% -6,82% -6,26% -0,39% -2,81% 62,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,53% 6,77% -4,14% 15,28% 14,89% -1,03% 12,80% 8,05% 1,34% 2,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,08% 7,16% -2,83% 8,64% 6,36% -0,34% 4,29% 2,54% 0,44% 1,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 22,16% 23,73% 33,38% 45,07% 38,95% 32,71% 35,47% 30,71% 30,19% 31,20%
Rörelsekapital/omsättning 88,66% 55,37% 33,72% 30,73% 22,99% 20,18% 19,88% 19,55% 19,78% 33,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,50% 18,11% 13,70% 21,20% 14,63% 9,74% 18,11% 12,95% 10,08% 10,26%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 96,21% 71,13% 50,78% 24,60% 25,67% 22,34% 37,98% 46,59% 42,89% 39,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2000 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...