Visa allt om Solo Lighting AB
Visa allt om Solo Lighting AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 877 1 436 1 596 1 393 1 386 1 433 1 242 1 354 1 167 1 409
Övrig omsättning 255 329 301 301 274 201 216 184 20 52
Rörelseresultat (EBIT) 233 166 315 309 88 54 -93 190 -17 211
Resultat efter finansnetto 207 136 273 253 5 -13 -130 137 -51 219
Årets resultat 148 96 140 146 3 -13 1 70 0 115
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 080 2 153 2 153 2 016 2 080 2 144 2 219 2 195 2 221 74
Omsättningstillgångar 749 572 810 527 668 542 590 674 581 871
Tillgångar 2 828 2 724 2 963 2 543 2 747 2 687 2 809 2 869 2 802 945
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 584 516 500 361 215 281 295 363 293 293
Obeskattade reserver 170 167 156 65 0 0 0 133 93 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 855 1 881 2 008 2 018 464 0 2 292 2 183 2 176 0
Kortfristiga skulder 220 161 299 100 2 068 2 405 223 189 239 503
Skulder och eget kapital 2 828 2 724 2 963 2 543 2 747 2 687 2 809 2 869 2 802 945
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 499 528 430 541
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 80
Löner till övriga anställda 0 576 576 464 548 484 13 0 12 83
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 231 234 196 223 214 209 217 195 237
Utdelning till aktieägare 100 80 80 120 0 70 0 70 0 0
Omsättning 2 132 1 765 1 897 1 694 1 660 1 634 1 458 1 538 1 187 1 461
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 2 0 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 718 798 697 693 717 - 677 389 470
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 439 421 346 426 362 - 381 249 334
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 306 234 379 373 153 129 -22 254 18 232
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,71% -10,03% 14,57% 0,51% -3,28% 15,38% -8,27% 16,02% -17,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,24% 6,09% 10,63% 12,19% 3,31% 2,05% -3,31% 6,62% -0,36% 23,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,41% 11,56% 19,74% 22,25% 6,57% 3,84% -7,49% 14,03% -0,86% 15,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,57% 86,42% 85,09% 81,34% 84,27% 84,37% 88,73% 98,30% 90,83% 98,72%
Rörelsekapital/omsättning 28,18% 28,62% 32,02% 30,65% -101,01% -130,01% 29,55% 35,82% 29,31% 26,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,34% 23,72% 20,98% 16,19% 7,83% 10,46% 10,50% 16,07% 12,85% 42,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 340,45% 355,28% 270,90% 527,00% 31,00% 22,54% 264,57% 356,61% 243,10% 140,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...