Visa allt om Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB
Visa allt om Rosengrens Advokatbyrå i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 52 560 41 175 49 857 50 665 51 351 45 749 41 734 39 498 35 485 33 322
Övrig omsättning 212 490 250 222 4 46 26 53 - 233
Rörelseresultat (EBIT) 14 589 6 120 8 244 7 708 10 864 6 973 3 697 3 371 5 527 1 562
Resultat efter finansnetto 14 545 6 008 8 110 7 436 10 878 6 601 3 490 3 237 5 197 1 261
Årets resultat 12 551 4 649 6 254 5 751 7 929 4 787 2 487 3 291 2 634 818
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 194 294 445 463 575 621 883 1 155 1 113 1 194
Omsättningstillgångar 95 021 94 260 87 696 112 320 79 155 77 697 85 465 118 368 39 699 56 143
Tillgångar 95 215 94 554 88 140 112 782 79 730 78 318 86 348 119 523 40 812 57 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 675 5 795 7 605 7 011 9 440 6 311 4 020 7 263 4 093 2 263
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 1 380 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 189 1 975 11 306 6 622 6 695 8 212 7 272 5 142 8 458
Kortfristiga skulder 81 540 83 570 78 560 94 464 63 667 65 312 74 116 104 987 30 197 46 618
Skulder och eget kapital 95 215 94 554 88 140 112 782 79 730 78 318 86 348 119 523 40 812 57 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 264 339 316 259 288 195 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 16 347 19 978 20 295 19 410 17 961 16 960 16 435 13 452 14 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 8 636 9 677 9 750 9 228 9 142 8 660 8 013 6 590 7 245
Utdelning till aktieägare 12 510 4 671 6 259 5 760 7 980 4 800 2 496 5 830 121 803
Omsättning 52 772 41 665 50 107 50 887 51 355 45 795 41 760 39 551 35 485 33 555
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 31 35 34 33 35 35 33 32 30
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 877 1 328 1 424 1 490 1 556 1 307 1 192 1 197 1 109 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 053 859 903 947 933 838 782 816 683 773
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 14 689 6 250 8 416 7 946 11 111 7 386 4 147 3 821 5 908 1 957
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,65% -17,41% -1,59% -1,34% 12,25% 9,62% 5,66% 11,31% 6,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,36% 6,51% 9,43% 6,87% 13,98% 9,00% 4,36% 2,88% 13,85% 2,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,83% 14,94% 16,67% 15,28% 21,71% 15,41% 9,02% 8,72% 15,93% 5,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,65% 25,96% 18,32% 35,24% 30,16% 27,07% 27,19% 33,88% 26,78% 28,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,36% 6,13% 8,63% 6,22% 11,84% 8,06% 4,66% 6,08% 12,46% 3,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 116,53% 112,79% 111,63% 118,90% 124,33% 118,96% 115,31% 112,75% 131,47% 120,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...