Visa allt om Anders Aspgren Bygg AB
Visa allt om Anders Aspgren Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 9 817 11 043 7 511 8 790 9 536 8 485 10 413 8 083 8 074 8 288
Övrig omsättning 179 121 279 261 201 195 141 150 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 912 1 020 713 374 1 010 1 251 2 007 1 350 1 414 1 033
Resultat efter finansnetto 904 981 666 318 1 049 1 230 2 044 1 390 1 431 1 034
Årets resultat 903 786 534 233 770 901 1 505 1 046 1 036 820
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 055 8 397 6 489 7 481 7 216 6 536 2 414 1 067 1 556 897
Omsättningstillgångar 2 656 2 815 3 399 2 142 2 179 2 435 4 713 4 371 3 582 3 219
Tillgångar 10 712 11 212 9 888 9 623 9 395 8 971 7 128 5 438 5 138 4 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 957 8 054 7 468 6 934 6 701 6 251 5 351 4 096 3 429 2 482
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 21 16 265 264 192 321 330 12 21
Kortfristiga skulder 1 728 3 137 2 404 2 424 2 429 2 527 1 456 1 012 1 602 1 519
Skulder och eget kapital 10 712 11 212 9 888 9 623 9 395 8 971 7 128 5 438 5 138 4 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 483 370 415 413 382 385 379
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 634 1 888 1 547 1 334 1 035 978 602 606 394 611
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 671 667 607 697 536 508 378 396 306 350
Utdelning till aktieägare 1 700 0 0 0 0 200 0 250 379 89
Omsättning 9 996 11 164 7 790 9 051 9 737 8 680 10 554 8 233 8 074 8 294
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 5 5 5 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 963 2 209 1 878 1 758 1 907 1 697 3 471 2 694 2 691 2 763
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 471 518 544 519 397 390 474 465 367 451
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 024 1 172 869 522 1 197 1 492 2 292 1 639 1 693 1 276
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,10% 47,02% -14,55% -7,82% 12,39% -18,52% 28,83% 0,11% -2,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,51% 9,13% 7,27% 3,91% 10,88% 13,94% 28,70% 25,54% 27,95% 25,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,29% 9,27% 9,57% 4,28% 10,72% 14,74% 19,65% 17,18% 17,79% 12,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,92% 42,75% 48,24% 42,99% 40,60% 48,74% 43,90% 46,68% 44,58% 40,26%
Rörelsekapital/omsättning 9,45% -2,92% 13,25% -3,21% -2,62% -1,08% 31,28% 41,56% 24,52% 20,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,62% 71,83% 75,53% 72,06% 71,33% 69,68% 75,07% 75,32% 68,07% 61,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,89% 89,26% 140,64% 88,37% 89,71% 96,36% 323,70% 431,92% 223,60% 211,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...