Visa allt om Björklinge El Magnus Pettersson AB
Visa allt om Björklinge El Magnus Pettersson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 571 2 097 2 393 2 085 1 948 1 441 1 308 1 252 1 507 1 718
Övrig omsättning 27 - - - - 2 10 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 103 227 -9 145 92 82 -47 -47 58
Resultat efter finansnetto 104 101 225 -14 139 85 71 -53 -68 42
Årets resultat 72 77 173 -14 101 61 51 4 2 32
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 33 3 8 14 20 0 0 0 0 8
Omsättningstillgångar 1 042 1 068 943 829 1 047 829 734 679 985 1 015
Tillgångar 1 075 1 070 951 842 1 067 829 734 679 985 1 023
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 605 693 615 528 622 555 520 469 465 493
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 62 136
Avsättningar (tkr) 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 438 378 335 315 445 274 215 210 459 394
Skulder och eget kapital 1 075 1 070 951 842 1 067 829 734 679 985 1 023
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 365 370 - - 292 272 271 369 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 297 297 0 0 0 0 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 168 157 135 132 137 127 96 153 162
Utdelning till aktieägare 450 160 0 0 80 35 25 0 0 30
Omsättning 2 598 2 097 2 393 2 085 1 948 1 443 1 318 1 252 1 507 1 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 571 2 097 2 393 2 085 1 948 1 441 1 308 1 252 1 507 859
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 755 555 547 442 451 436 402 371 522 322
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 109 233 -3 153 92 82 -47 -39 68
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,60% -12,37% 14,77% 7,03% 35,18% 10,17% 4,47% -16,92% -12,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,95% 9,63% 23,87% -1,07% 13,59% 11,10% 11,44% -6,04% -4,77% 5,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,16% 4,91% 9,49% -0,43% 7,44% 6,38% 6,42% -3,27% -3,12% 3,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,80% 48,16% 45,84% 43,12% 45,89% 58,50% 58,03% 56,63% 50,30% 54,54%
Rörelsekapital/omsättning 23,49% 32,90% 25,41% 24,65% 30,90% 38,51% 39,68% 37,46% 34,90% 36,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,28% 64,77% 64,67% 62,71% 58,29% 66,95% 70,84% 69,07% 51,74% 57,76%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 232,19% 275,93% 274,03% 255,24% 229,66% 293,43% 330,70% 308,10% 208,06% 253,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...