Visa allt om Golvspecialisten i Skellefteå AB
Visa allt om Golvspecialisten i Skellefteå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 6 963 6 004 5 500 6 111 5 470 5 418 5 858 4 928 4 424 3 472
Övrig omsättning 56 85 44 105 73 - - - 22 -
Rörelseresultat (EBIT) 698 189 -43 451 72 346 331 -362 192 282
Resultat efter finansnetto 693 231 -49 443 75 336 320 -369 196 281
Årets resultat 535 145 6 235 38 172 252 -221 133 197
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 467 406 369 315 183 33 51 34 38 61
Omsättningstillgångar 1 272 1 173 1 022 1 464 1 209 1 318 1 119 835 1 283 1 111
Tillgångar 1 739 1 579 1 391 1 779 1 392 1 351 1 169 869 1 321 1 172
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 824 689 544 638 463 575 623 372 663 581
Obeskattade reserver 259 259 209 270 148 128 38 0 148 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 655 631 638 871 782 647 508 497 510 444
Skulder och eget kapital 1 739 1 579 1 391 1 779 1 392 1 351 1 169 869 1 321 1 172
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 0 715 587 539 584
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 49 49
Löner till övriga anställda 2 399 2 187 1 951 2 140 1 850 1 682 899 797 500 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 043 1 038 967 862 785 712 735 651 475 408
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 60 150 220 0 70 50
Omsättning 7 019 6 089 5 544 6 216 5 543 5 418 5 858 4 928 4 446 3 472
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 5 6 6 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 161 1 001 917 1 019 912 1 084 976 821 1 106 1 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 560 533 484 511 454 503 418 363 414 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 721 208 -17 481 95 364 352 -339 199 308
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,97% 9,16% -10,00% 11,72% 0,96% -7,51% 18,87% 11,39% 27,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 40,14% 14,69% -3,09% 25,35% 5,53% 25,61% 28,40% -41,66% 14,99% 24,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,02% 3,86% -0,78% 7,38% 1,41% 6,39% 5,67% -7,35% 4,48% 8,15%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,10% 71,47% 69,73% 72,48% 69,09% 70,86% 63,55% 58,14% 59,40% 61,75%
Rörelsekapital/omsättning 8,86% 9,03% 6,98% 9,70% 7,81% 12,38% 10,43% 6,86% 17,47% 19,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,00% 56,43% 50,83% 47,05% 41,10% 49,54% 55,69% 42,81% 58,26% 58,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,65% 169,73% 142,48% 153,73% 141,94% 190,57% 200,20% 136,42% 228,04% 218,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...