Visa allt om Micvac Aktiebolag
Visa allt om Micvac Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 61 245 50 237 42 409 31 623 48 159 34 235 23 339 34 256 38 531 31 186
Övrig omsättning 480 - - - - - - - - 133
Rörelseresultat (EBIT) -3 969 -2 125 -4 666 -6 390 -2 999 -8 787 -5 824 -3 150 -2 626 -8 578
Resultat efter finansnetto -4 106 -2 292 -4 760 -6 522 -3 127 -8 947 -5 976 -3 222 -2 708 -8 612
Årets resultat -4 106 -2 292 -4 760 -6 522 -3 127 -8 947 -5 976 -3 222 -2 708 -8 612
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 431 3 163 3 236 5 927 8 355 10 412 12 221 14 410 17 503 20 842
Omsättningstillgångar 15 619 12 601 14 445 11 235 14 378 15 262 11 665 5 049 7 528 14 709
Tillgångar 19 049 15 764 17 681 17 162 22 732 25 674 23 886 19 459 25 032 35 550
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 293 5 332 3 461 8 186 9 757 12 659 14 607 13 583 16 806 19 514
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 776 2 189 1 707 2 608 2 588 2 713 713 713 728
Kortfristiga skulder 13 756 9 657 12 032 7 270 10 367 10 426 6 566 5 164 7 514 15 310
Skulder och eget kapital 19 049 15 764 17 681 17 162 22 732 25 674 23 886 19 459 25 032 35 550
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 1 860 1 406 1 449 1 525 1 353
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 7 725 7 478 6 959 6 186 4 857 3 186 3 300 3 124 3 068
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 941 3 539 3 302 3 011 3 656 2 780 2 893 2 355 2 449
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 61 725 50 237 42 409 31 623 48 159 34 235 23 339 34 256 38 531 31 319
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 7 11 11 9 10 8 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 375 7 177 3 855 2 875 5 351 3 424 2 917 4 894 5 504 3 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 962 1 010 996 881 1 047 1 079 952 1 070 934 871
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 747 9 772 -1 209 -2 897 545 -5 271 -2 166 913 1 520 -2 990
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,91% 18,46% 34,11% -34,34% 40,67% 46,69% -31,87% -11,09% 23,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,84% -13,47% -26,39% -37,18% -13,02% -34,05% -24,38% -16,18% -10,38% -23,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,48% -4,23% -11,00% -20,18% -6,14% -25,53% -24,95% -9,19% -6,75% -27,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,21% 35,69% 39,67% 41,09% 34,74% 32,38% 40,72% 38,20% 31,13% 25,59%
Rörelsekapital/omsättning 3,04% 5,86% 5,69% 12,54% 8,33% 14,13% 21,85% -0,34% 0,04% -1,93%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,79% 33,82% 19,57% 47,70% 42,92% 49,31% 61,15% 69,80% 67,14% 54,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 97,73% 118,31% 111,51% 141,75% 116,46% 137,94% 150,00% 80,95% 60,07% 50,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...