Visa allt om Runeson Reklam AB
Visa allt om Runeson Reklam AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 97 137 162 384 419 410 538 508 677 931
Övrig omsättning - - - - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 18 27 -29 124 183 128 149 16 -297 164
Resultat efter finansnetto 7 27 -28 126 187 134 149 17 -279 181
Årets resultat 3 27 -28 98 138 99 129 17 -94 154
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 245 445 440 380 320 261 202 10 27 44
Omsättningstillgångar 397 316 418 559 641 628 743 670 857 1 025
Tillgångar 642 761 858 939 961 889 946 680 884 1 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 501 498 472 650 702 715 616 487 471 629
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 248 354 241 178 114 239 100 184 133
Kortfristiga skulder 141 15 33 48 81 61 91 94 229 121
Skulder och eget kapital 642 761 858 939 961 889 946 680 884 1 069
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 120 120 170 90 200 240 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 22 130 6 0 0 0 0 0 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 6 41 38 38 56 114 146 166 166
Utdelning till aktieägare 200 0 0 150 150 150 0 0 0 65
Omsättning 97 137 162 384 419 417 538 508 677 931
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 97 137 162 384 419 410 538 508 677 931
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 17 34 171 174 160 228 204 346 406 429
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 27 -29 124 184 129 157 32 -274 189
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -29,20% -15,43% -57,81% -8,35% 2,20% -23,79% 5,91% -24,96% -27,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,80% 3,55% -3,38% 13,31% 19,35% 14,96% 15,86% 2,50% -31,45% 16,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,56% 19,71% -17,90% 32,55% 44,39% 32,44% 27,88% 3,35% -41,06% 19,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 85,40% 100,00% 95,83% 96,42% 98,29% 86,99% 88,78% 31,31% 79,70%
Rörelsekapital/omsättning 263,92% 219,71% 237,65% 133,07% 133,65% 138,29% 121,19% 113,39% 92,76% 97,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 78,04% 65,44% 55,01% 69,22% 73,05% 80,43% 65,12% 71,62% 53,28% 71,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 281,56% 2 106,67% 1 266,67% 1 164,58% 791,36% 1 029,51% 816,48% 712,77% 374,24% 847,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...