Visa allt om CR Branding AB
Visa allt om CR Branding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 819 733 567 688 670 494 561 709 611 582
Övrig omsättning - - - 19 5 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 71 79 4 -19 1 -262 -157 24 37 -21
Resultat efter finansnetto 71 79 3 -23 -2 -266 -59 35 21 -66
Årets resultat 71 79 3 -23 -2 -266 -37 13 2 -66
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 236 201 187 209 166 166 166 7 12 24
Omsättningstillgångar 316 330 264 260 264 283 413 418 427 365
Tillgångar 552 531 451 469 430 449 579 426 439 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 222 151 72 69 67 68 194 256 244 242
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 22 10 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 131 131 131 131 56 105 195 0 0 0
Kortfristiga skulder 198 248 247 269 306 276 190 147 185 147
Skulder och eget kapital 552 531 451 469 430 449 579 426 439 389
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 159 - - 0 151 198 125 151
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 233 0 205 171 197 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 91 107 120 96 100 89 89 68 75
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0
Omsättning 819 733 567 707 675 494 561 709 611 582
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 819 733 567 688 670 494 561 709 611 582
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 319 353 295 402 303 310 271 352 218 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 71 79 4 -19 1 -262 -156 29 49 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,73% 29,28% -17,59% 2,69% 35,63% -11,94% -20,87% 16,04% 4,98% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,04% 14,88% 0,89% -4,05% 0,23% -58,35% -8,98% 8,45% 8,43% -5,40%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,79% 10,78% 0,71% -2,76% 0,15% -53,04% -9,27% 5,08% 6,06% -3,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,67% 99,18% 96,12% 88,23% 95,52% 100,00% 99,82% 97,88% 99,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,41% 11,19% 3,00% -1,31% -6,27% 1,42% 39,75% 38,22% 39,61% 37,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,22% 28,44% 15,96% 14,71% 15,58% 15,14% 33,51% 63,90% 57,22% 62,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 152,02% 126,21% 97,98% 81,41% 86,27% 102,54% 217,37% 284,35% 230,81% 248,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...