Visa allt om Intechtell AB
Visa allt om Intechtell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 4 931 4 304 4 432 4 255 3 898 4 011 4 012 3 426 3 810 5 107
Övrig omsättning - - - - - - 79 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 36 -54 207 20 128 -36 6 178 -121 -514
Resultat efter finansnetto 70 -51 213 17 119 -37 7 165 -133 135
Årets resultat 56 49 110 1 46 2 1 92 -84 55
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 95 157 127 95 64 126 231 394 488 181
Omsättningstillgångar 1 026 709 1 053 961 771 640 672 674 516 1 371
Tillgångar 1 121 865 1 180 1 056 835 766 903 1 068 1 004 1 552
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 268 238 289 179 178 132 130 151 59 143
Obeskattade reserver 0 0 118 51 45 0 47 50 0 49
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40
Kortfristiga skulder 853 628 774 825 613 634 726 867 925 1 320
Skulder och eget kapital 1 121 865 1 180 1 056 835 766 903 1 068 1 004 1 552
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 315 352 486 531
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 252 1 137 1 291 1 097 1 168 682 244 775 1 049
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 504 410 498 404 429 354 288 539 627
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 22 0 0
Omsättning 4 931 4 304 4 432 4 255 3 898 4 011 4 091 3 426 3 810 5 107
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 3 4 4 3 3 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 644 2 152 2 216 1 418 975 1 003 1 337 1 142 762 1 021
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 639 895 792 614 383 413 464 327 391 449
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 98 -39 218 37 190 69 119 291 -40 -496
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,57% -2,89% 4,16% 9,16% -2,82% -0,02% 17,10% -10,08% -25,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,42% -5,78% 18,22% 1,89% 15,81% -4,70% 1,11% 16,76% -11,95% 9,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,46% -1,16% 4,85% 0,47% 3,39% -0,90% 0,25% 5,22% -3,15% 2,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,65% 55,99% 55,75% 58,68% 60,54% 58,12% 56,31% 61,30% 67,51% 47,90%
Rörelsekapital/omsättning 3,51% 1,88% 6,30% 3,20% 4,05% 0,15% -1,35% -5,63% -10,73% 1,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,91% 27,51% 32,29% 20,72% 25,29% 17,23% 18,23% 17,59% 5,88% 11,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 111,72% 101,91% 128,04% 110,79% 116,64% 92,11% 89,81% 69,90% 52,32% 102,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...