Visa allt om Råbelöfs Fideikommiss AB
Visa allt om Råbelöfs Fideikommiss AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 10 266 12 667 12 372 11 773 10 672 10 172 7 471 5 300 3 900 6 900
Övrig omsättning 204 105 103 322 86 51 41 615 696 158
Rörelseresultat (EBIT) 2 869 5 569 4 240 3 997 3 448 3 929 1 644 518 -787 2 946
Resultat efter finansnetto 1 604 3 609 -1 752 20 22 983 -701 887 -2 899 1 379
Årets resultat 288 3 812 -1 361 20 17 979 -709 6 027 1 140
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 332 791 332 787 313 138 314 175 312 349 218 632 213 615 212 678 203 914 192 649
Omsättningstillgångar 2 555 4 265 2 681 2 073 3 150 32 270 3 610 5 866 3 182 4 444
Tillgångar 335 347 337 052 315 819 316 247 315 499 250 902 217 225 218 544 207 097 197 094
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 139 380 140 092 137 718 142 981 142 963 142 946 141 967 149 668 143 641 143 639
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 5 140 8 040
Avsättningar (tkr) 2 824 1 751 482 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 339 187 637 167 676 162 482 160 473 94 906 66 011 65 913 56 669 42 058
Kortfristiga skulder 9 803 7 572 9 944 10 785 12 063 13 049 9 247 2 963 1 647 3 356
Skulder och eget kapital 335 347 337 052 315 819 316 247 315 499 250 902 217 225 218 544 207 097 197 094
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 1 080 540 360 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 530 170 113 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 300 1 000 0 0 0 0 0 6 992 0 0
Omsättning 10 470 12 772 12 475 12 095 10 758 10 223 7 512 5 915 4 596 7 058
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 949 11 445 10 013 9 579 9 234 9 018 6 630 4 914 2 998 6 256
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,95% 2,38% 5,09% 10,32% 4,92% 36,15% 40,96% 35,90% -43,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,31% 2,12% 1,34% 1,27% 1,10% 1,57% 0,76% 1,47% -0,35% 1,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,89% 56,49% 34,29% 33,99% 32,44% 38,77% 22,03% 60,43% -18,82% 43,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -70,60% -26,11% -58,71% -74,00% -83,52% 188,96% -75,45% 54,77% 39,36% 15,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,56% 41,56% 43,61% 45,21% 45,31% 56,97% 65,35% 68,48% 71,15% 75,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 26,06% 56,33% 26,96% 19,22% 26,11% 247,30% 39,04% 197,20% 193,20% 132,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...