Visa allt om Tornedalica Special AB
Visa allt om Tornedalica Special AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 685 2 373 2 800 3 478 3 962 3 698 3 593 4 143 3 994 3 630
Övrig omsättning - 13 48 20 - - - 97 28 2
Rörelseresultat (EBIT) -113 -30 144 200 125 56 -44 186 74 131
Resultat efter finansnetto -110 -29 143 203 131 56 -44 192 74 98
Årets resultat -80 1 111 148 72 30 2 105 54 84
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 143 152 162 164 167 176 186 207 241 274
Omsättningstillgångar 735 1 132 1 171 1 030 960 914 883 991 897 677
Tillgångar 877 1 284 1 334 1 194 1 127 1 091 1 069 1 199 1 137 951
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 705 785 784 673 525 453 423 421 376 362
Obeskattade reserver 0 30 60 60 60 27 12 59 12 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 173 469 489 461 542 610 634 719 750 576
Skulder och eget kapital 877 1 284 1 334 1 194 1 127 1 091 1 069 1 199 1 137 951
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 196 164 328 210 140
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 50 0 100 70 70
Löner till övriga anställda 300 230 250 246 404 176 187 154 154 131
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 59 50 53 49 98 93 70 130 81 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 60 40
Omsättning 2 685 2 386 2 848 3 498 3 962 3 698 3 593 4 240 4 022 3 632
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 343 2 373 2 800 1 739 1 981 1 849 1 797 1 381 1 997 1 815
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 185 296 303 148 201 172 168 171 169 129
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -103 -20 146 202 135 66 -23 219 108 169
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,15% -15,25% -19,49% -12,22% 7,14% 2,92% -13,28% 3,73% 10,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,54% -2,26% 10,94% 17,09% 11,62% 5,22% -4,12% 16,01% 6,60% 13,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,10% -1,22% 5,21% 5,87% 3,31% 1,54% -1,22% 4,63% 1,88% 3,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,57% 20,94% 20,04% 18,86% 20,22% 17,87% 17,39% 22,33% 20,28% 20,25%
Rörelsekapital/omsättning 20,93% 27,94% 24,36% 16,36% 10,55% 8,22% 6,93% 6,57% 3,68% 2,78%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,39% 62,96% 62,28% 60,07% 50,51% 43,35% 40,40% 38,66% 33,83% 38,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 326,59% 232,20% 230,88% 213,45% 161,07% 140,33% 117,51% 131,15% 102,00% 88,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...