Visa allt om Rustica AB
Visa allt om Rustica AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 333 2 138 573 2 748 3 670 2 249 4 121 4 316 4 276 4 373
Övrig omsättning 151 97 43 141 85 49 56 - 183 146
Rörelseresultat (EBIT) 70 74 -434 -119 -308 -237 58 280 277 453
Resultat efter finansnetto 18 -60 -357 -128 -309 -254 214 308 211 434
Årets resultat 18 -60 -357 -128 -309 19 204 170 95 246
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 226 270 344 364 330 276 415 268 232 231
Omsättningstillgångar 758 768 838 169 418 759 1 707 1 231 1 167 1 347
Tillgångar 984 1 038 1 182 533 747 1 035 2 123 1 499 1 399 1 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 51 71 78 100 349 330 516 346 551
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 290 291 221 169
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 615 340 470 0 35 215 478 0 0 103
Kortfristiga skulder 299 647 641 455 611 471 1 025 692 832 755
Skulder och eget kapital 984 1 038 1 182 533 747 1 035 2 123 1 499 1 399 1 578
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 324 270 339 333 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 448 389 347 740 928 252 244 438 416 359
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 146 148 97 222 310 189 209 221 229 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 150 390 0 300
Omsättning 2 484 2 235 616 2 889 3 755 2 298 4 177 4 316 4 459 4 519
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 167 1 069 287 916 1 223 750 1 374 1 439 1 425 1 458
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 297 269 223 321 413 255 334 333 328 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 105 109 -416 -118 -295 -224 82 307 323 502
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,12% 273,12% -79,15% -25,12% 63,18% -45,43% -4,52% 0,94% -2,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,11% 7,13% -29,44% -22,33% -38,69% -22,61% 11,45% 21,08% 19,87% 28,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,00% 3,46% -60,73% -4,33% -7,87% -10,40% 5,90% 7,32% 6,50% 10,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,14% 63,80% 68,24% 57,97% 55,34% 54,87% 51,35% 54,10% 49,30% 51,15%
Rörelsekapital/omsättning 19,67% 5,66% 34,38% -10,41% -5,26% 12,81% 16,55% 12,49% 7,83% 13,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,01% 4,91% 6,01% 14,63% 13,39% 33,72% 25,61% 48,73% 36,11% 42,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,01% 37,87% 63,81% 37,14% 14,57% 79,62% 125,37% 115,75% 80,77% 124,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...