Visa allt om Stjärnlax i Göteborg AB
Visa allt om Stjärnlax i Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 417 6 262 4 021 3 892 4 065 1 978 3 413 3 521 3 095 2 860
Övrig omsättning 7 - - 56 - - - - 14 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 196 1 415 236 636 934 125 751 973 703 378
Resultat efter finansnetto 1 196 1 413 236 636 943 114 751 973 716 383
Årets resultat 803 958 317 398 517 81 410 535 385 272
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 007 786 1 057 271 9 13 23 8 8 10
Omsättningstillgångar 3 160 2 379 1 123 1 803 2 087 1 620 1 664 2 199 1 635 1 449
Tillgångar 4 167 3 164 2 180 2 073 2 096 1 632 1 687 2 207 1 643 1 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 458 1 654 947 630 732 215 534 1 151 736 672
Obeskattade reserver 1 197 1 038 862 1 042 953 715 715 524 280 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 513 472 372 402 411 703 438 532 627 688
Skulder och eget kapital 4 167 3 164 2 180 2 073 2 096 1 632 1 687 2 207 1 643 1 459
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 228 387 340 394 144
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 236 1 022 918 673 614 150 32 18 0 215
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 578 535 481 374 350 181 145 122 130 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 400 0 0 400 127 120 320
Omsättning 6 424 6 262 4 021 3 948 4 065 1 978 3 413 3 521 3 109 2 860
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 139 2 087 1 340 1 946 2 033 989 1 707 1 761 1 548 1 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 601 525 469 529 486 280 282 246 254 245
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 214 1 435 240 640 938 128 755 973 705 380
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,48% 55,73% 3,31% -4,26% 105,51% -42,05% -3,07% 13,76% 8,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,70% 44,72% 10,87% 30,68% 45,04% 7,78% 44,52% 44,09% 43,64% 26,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,64% 22,60% 5,89% 16,34% 23,22% 6,42% 22,00% 27,63% 23,17% 13,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,18% 63,02% 56,20% 57,61% 57,84% 49,34% 52,24% 51,41% 52,50% 44,55%
Rörelsekapital/omsättning 41,25% 30,45% 18,68% 36,00% 41,23% 46,36% 35,92% 47,34% 32,57% 26,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,39% 77,86% 74,28% 67,44% 68,43% 45,46% 62,89% 69,65% 57,07% 50,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 615,98% 504,03% 301,88% 448,51% 507,79% 230,44% 361,64% 387,59% 258,37% 206,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...