Visa allt om Umeå Hålteknik AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 7 155 7 773 7 662 9 752 8 717 7 477 6 999 10 395 9 123 5 732
Övrig omsättning 78 42 133 87 9 - - 220 - 40
Rörelseresultat (EBIT) 397 118 -663 488 853 158 -828 1 402 671 -401
Resultat efter finansnetto 397 235 -665 487 866 249 -833 1 400 667 -397
Årets resultat 254 235 -222 290 506 -210 68 899 298 -52
Balansräkningar (tkr)
2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 211 241 312 246 432 578 595 660 384 486
Omsättningstillgångar 2 553 2 167 1 996 3 055 3 170 2 629 2 581 3 724 2 897 2 356
Tillgångar 2 764 2 408 2 308 3 301 3 602 3 208 3 176 4 384 3 280 2 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 814 1 559 1 324 1 747 2 157 1 951 2 361 2 292 1 694 1 696
Obeskattade reserver 85 0 0 443 333 120 0 947 742 531
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 101 0 213 0 0
Kortfristiga skulder 865 849 984 1 112 1 113 1 036 816 932 845 615
Skulder och eget kapital 2 764 2 408 2 308 3 301 3 602 3 208 3 176 4 384 3 280 2 842
Löner & utdelning (tkr)
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 732 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 4 650 3 807 3 471 3 900 4 212 2 701 1 889
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 1 936 1 472 1 422 1 580 1 518 1 510 1 039
Utdelning till aktieägare 300 0 0 200 700 0 0 0 0 0
Omsättning 7 233 7 815 7 795 9 839 8 726 7 477 6 999 10 615 9 123 5 772
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 13 14 16 13 12 14 15 13 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 716 598 547 610 671 623 500 693 702 573
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 429 399 411 422 414 411 395 388 385 367
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 498 260 -466 690 1 070 406 -585 1 615 856 -182
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,95% 1,45% -21,43% 11,87% 16,58% 6,83% -32,67% 13,94% 59,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 14,40% 9,88% -28,73% 14,81% 24,15% 8,01% -25,94% 32,05% 20,46% -13,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,56% 3,06% -8,65% 5,01% 9,98% 3,44% -11,77% 13,52% 7,36% -6,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,18% 91,69% 91,43% 95,08% 92,72% 92,67% 92,77% 88,80% 85,88% 87,33%
Rörelsekapital/omsättning 23,59% 16,96% 13,21% 19,92% 23,60% 21,31% 25,22% 26,86% 22,49% 30,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,03% 64,74% 57,37% 63,39% 67,09% 63,73% 74,34% 68,20% 68,32% 73,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 285,32% 242,29% 194,92% 261,87% 271,79% 245,37% 304,41% 389,16% 331,12% 366,99%

Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...