Visa allt om JBM Recycling AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Nettoomsättning 194 602 157 260 192 433 133 019 106 738 82 354 107 399 109 887
Övrig omsättning 4 711 3 122 930 1 244 769 2 047 488 788
Rörelseresultat (EBIT) 12 089 922 -6 540 1 698 1 662 1 873 -4 895 963
Resultat efter finansnetto 10 982 -637 -8 027 829 889 1 045 -5 547 153
Årets resultat 9 937 -444 -7 700 812 881 1 040 -5 048 93
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 415 32 305 27 862 23 108 17 628 15 755 15 168 15 705
Omsättningstillgångar 49 654 36 179 41 262 30 544 22 225 22 037 25 177 29 068
Tillgångar 80 069 68 484 69 123 53 652 39 852 37 792 40 345 44 773
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 613 5 404 2 188 8 097 7 285 6 404 5 363 10 411
Minoritetsintressen 552 404 5 169 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 866 2 228 1 284 963 83 83 81 582
Långfristiga skulder 15 236 16 159 13 949 15 862 10 928 10 968 11 560 15 300
Kortfristiga skulder 46 802 44 289 51 697 28 560 21 556 20 337 23 341 18 481
Skulder och eget kapital 80 069 68 484 69 123 53 652 39 852 37 792 40 345 44 773
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
Löner till styrelse & VD 2 146 2 240 - - - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 837 8 696 10 581 - - 4 717 5 256 3 770
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 136 -
Sociala kostnader 3 905 3 896 4 049 - - 1 978 2 040 1 409
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 199 313 160 382 193 363 134 263 107 507 84 401 107 887 110 675
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 26 28 17 15 14 16 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 461 6 048 6 873 7 825 7 116 5 882 6 712 6 868
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 582 540 504 532 491 472 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 499 4 143 -2 972 4 431 4 237 4 471 -2 202 3 842
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,75% -18,28% 44,67% 24,62% 29,61% -23,32% -2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,11% 1,36% -9,45% 3,16% 4,17% 5,46% -11,77% 2,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,22% 0,59% -3,39% 1,28% 1,56% 2,50% -4,42% 1,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,73% 23,65% 15,55% 17,60% 19,73% 22,34% 14,35% 18,35%
Rörelsekapital/omsättning 1,47% -5,16% -5,42% 1,49% 0,63% 2,06% 1,71% 9,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,25% 7,89% 3,17% 15,09% 18,28% 16,95% 13,29% 23,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,24% 40,59% 41,44% 53,61% 46,03% 52,30% 50,99% 84,20%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 169 525 139 583 159 815 130 853 104 401 80 642 105 618 107 089 108 433 127 521
Övrig omsättning 3 124 2 491 1 482 1 134 692 1 975 396 719 194 197
Rörelseresultat (EBIT) 9 833 2 511 -4 913 1 140 1 608 1 820 -5 055 916 -3 729 4 754
Resultat efter finansnetto 8 921 1 176 -4 672 291 856 1 011 -5 687 146 -4 290 4 094
Årets resultat 4 736 1 310 -4 510 856 856 1 011 -3 268 87 -106 1 898
Balansräkningar (tkr)
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 916 19 193 17 888 14 982 15 200 12 918 14 568 12 385 14 143 13 579
Omsättningstillgångar 43 188 33 906 38 358 28 725 21 694 21 681 22 339 28 027 17 549 24 516
Tillgångar 61 104 53 100 56 246 43 707 36 894 34 599 36 907 40 412 31 690 38 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 816 3 080 1 771 6 281 5 425 4 570 3 559 6 827 7 740 8 146
Obeskattade reserver 3 931 0 0 0 0 0 0 1 994 1 994 6 178
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 796 8 908 10 835 11 532 10 180 10 218 10 815 14 057 6 176 4 625
Kortfristiga skulder 39 560 41 112 43 641 25 895 21 289 19 812 22 533 17 534 15 780 19 146
Skulder och eget kapital 61 104 53 100 56 246 43 707 36 894 34 599 36 907 40 412 31 690 38 096
Löner & utdelning (tkr)
2021-08
2020-08
2019-08
2018-08
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD 2 146 2 240 - - - 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 679 6 698 5 872 - - 4 579 5 120 3 770 3 173 3 047
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 3 458 3 135 2 875 - - 1 925 1 997 1 409 1 225 1 257
Utdelning till aktieägare 2 900 0 0 0 0 0 0 0 1 000 300
Omsättning 172 649 142 074 161 297 131 987 105 093 82 617 106 014 107 808 108 627 127 718
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 20 19 17 15 14 16 16 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 418 6 979 8 411 7 697 6 960 5 760 6 601 6 693 9 858 12 752
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 694 616 571 492 519 477 460 327 405 443
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 499 5 023 -2 704 3 583 3 893 4 128 -2 653 3 504 -1 047 7 087
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,45% -12,66% 22,13% 25,34% 29,46% -23,65% -1,37% -1,24% -14,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,10% 4,74% -6,05% 2,61% 4,36% 5,26% -13,30% 2,70% -11,18% 12,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,80% 1,80% -2,13% 0,87% 1,54% 2,26% -4,65% 1,02% -3,27% 3,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,67% 20,06% 12,11% 16,74% 18,90% 21,50% 13,59% 17,85% 10,43% 16,46%
Rörelsekapital/omsättning 2,14% -5,16% -3,31% 2,16% 0,39% 2,32% -0,18% 9,80% 1,63% 4,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,81% 5,80% 3,15% 14,37% 14,70% 13,21% 9,64% 20,74% 29,06% 33,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 74,59% 43,26% 46,63% 52,10% 44,11% 51,96% 40,43% 83,10% 58,59% 100,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!