Visa allt om Nacora International Insurance Brokers AB
Visa allt om Nacora International Insurance Brokers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 5 160 4 822 13 371 14 131 13 986 15 267 13 592 16 140 24 656 18 456
Övrig omsättning 9 443 8 051 3 378 3 275 3 017 2 916 2 875 3 601 3 255 660
Rörelseresultat (EBIT) 1 811 1 835 1 051 2 315 1 777 1 347 1 145 -1 460 1 000 284
Resultat efter finansnetto 1 775 1 679 943 2 639 1 883 1 358 1 149 -1 449 1 114 284
Årets resultat 1 377 1 422 622 2 051 1 382 1 073 1 148 -1 452 787 195
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 6 22 57 111 420
Omsättningstillgångar 5 655 5 004 4 579 7 288 7 072 5 456 4 071 3 408 4 554 2 539
Tillgångar 5 655 5 004 4 579 7 288 7 076 5 461 4 093 3 465 4 665 2 959
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 749 2 794 1 989 3 423 2 763 2 381 1 308 350 911 124
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 906 2 210 2 589 3 865 4 313 3 080 2 786 3 115 3 754 2 835
Skulder och eget kapital 5 655 5 004 4 579 7 288 7 076 5 461 4 093 3 465 4 665 2 959
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 372 1 066 1 270 1 177 938 688 1 041 961 309
Varav tantiem till styrelse & VD - 190 - 200 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda - 2 814 2 760 1 454 1 370 2 049 2 703 4 595 4 308 2 521
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 404 1 931 1 362 1 221 1 362 1 488 2 292 2 295 1 266
Utdelning till aktieägare 1 377 1 422 622 2 055 1 382 0 0 200 0 0
Omsättning 14 603 12 873 16 749 17 406 17 003 18 183 16 467 19 741 27 911 19 116
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 5 6 5 5 6 6 9 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 737 964 2 229 2 826 2 797 2 545 2 265 1 793 2 740 3 076
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 0 1 318 960 817 754 725 813 881 840 683
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 811 1 835 1 051 2 315 1 777 1 363 1 179 -1 412 1 068 311
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,01% -63,94% -5,38% 1,04% -8,39% 12,32% -15,79% -34,54% 33,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,34% 38,43% 24,74% 36,70% 26,61% 25,54% 28,07% -41,82% 23,90% 9,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,45% 39,88% 8,47% 18,93% 13,46% 9,14% 8,45% -8,98% 4,52% 1,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,79% 59,79% 45,90% 44,31% 32,35% 34,02% 38,71% 33,53% 33,10% 34,64%
Rörelsekapital/omsättning 53,28% 57,94% 14,88% 24,22% 19,73% 15,56% 9,45% 1,82% 3,24% -1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,61% 55,84% 43,44% 46,97% 39,05% 43,60% 31,96% 10,10% 19,53% 4,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 194,60% 226,43% 176,86% 188,56% 163,97% 177,14% 146,12% 109,41% 121,31% 89,56%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...