Visa allt om Bröderna M & J Kök AB
Visa allt om Bröderna M & J Kök AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 518 3 187 3 259 2 969 2 878 2 493 1 895 979 0 0
Övrig omsättning 301 303 - 1 - 2 - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) -347 70 266 124 115 87 -112 24 -53 13
Resultat efter finansnetto -342 71 267 125 115 76 -120 18 -22 44
Årets resultat -165 55 155 79 165 128 -9 11 -22 21
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 601 641 239 328 489 633 787 859 0 0
Omsättningstillgångar 937 1 047 1 414 1 081 847 632 262 520 926 1 738
Tillgångar 1 538 1 689 1 653 1 410 1 336 1 265 1 049 1 379 926 1 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 875 1 040 985 830 751 586 458 467 456 1 014
Obeskattade reserver 0 177 177 110 86 197 297 408 408 408
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
Kortfristiga skulder 663 472 491 470 499 483 295 504 6 316
Skulder och eget kapital 1 538 1 689 1 653 1 410 1 336 1 265 1 049 1 379 926 1 738
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - 0 360 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 1 089 791 1 013 964 755 198 58 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 386 353 332 251 235 148 9 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514
Omsättning 3 819 3 490 3 259 2 970 2 878 2 495 1 895 979 0 21
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 5 5 4 3 3 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 586 637 652 594 576 623 632 326 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 311 297 229 204 207 212 229 23 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -200 142 371 292 280 249 43 103 -53 13
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,39% -2,21% 9,77% 3,16% 15,44% 31,56% 93,56% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,24% 4,26% 16,21% 9,01% 8,68% 6,88% -10,68% 1,74% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -9,72% 2,26% 8,22% 4,28% 4,03% 3,49% -5,91% 2,45% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,89% 58,05% 58,85% 57,43% 58,55% 57,28% 52,24% 36,77% - -
Rörelsekapital/omsättning 7,79% 18,04% 28,32% 20,58% 12,09% 5,98% -1,74% 1,63% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,89% 69,75% 67,94% 64,95% 60,96% 57,80% 64,53% 55,67% 80,97% 75,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,57% 221,40% 286,35% 226,81% 166,53% 127,74% 85,42% 101,19% 15 433,33% 550,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...