Visa allt om Söderköpings Golf AB
Visa allt om Söderköpings Golf AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 889 9 122 11 514 9 097 8 087 8 744 8 427 8 528 8 584 8 060
Övrig omsättning 65 787 646 572 425 132 432 66 63 41
Rörelseresultat (EBIT) 218 195 211 219 -596 135 561 178 343 244
Resultat efter finansnetto 117 27 17 11 -870 -143 273 -72 28 -124
Årets resultat 117 27 17 11 -770 12 1 1 11 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 328 12 440 13 675 14 604 15 842 11 893 12 402 11 892 12 333 11 838
Omsättningstillgångar 539 841 794 799 1 036 979 665 652 792 625
Tillgångar 11 867 13 281 14 469 15 402 16 878 12 872 13 067 12 543 13 124 12 463
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 270 154 127 110 98 119 107 106 104 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 267 0 75 75
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 925 1 878 3 148 4 100 4 894 2 128 2 557 2 113 2 793 3 985
Kortfristiga skulder 10 671 11 249 11 195 11 192 11 885 10 525 10 136 10 325 10 152 8 309
Skulder och eget kapital 11 867 13 281 14 469 15 402 16 878 12 872 13 067 12 543 13 124 12 463
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 564 540 486 484 468
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 293 4 589 3 768 3 410 2 689 2 414 2 068 1 849 2 134
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 120 1 593 1 397 1 290 1 245 1 185 1 037 1 064 1 020
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 954 9 909 12 160 9 669 8 512 8 876 8 859 8 594 8 647 8 101
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 14 17 12 11 11 11 10 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 861 652 677 758 735 795 766 853 858 733
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 319 366 439 380 376 338 334 335 300
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 755 840 1 039 1 052 408 1 101 1 458 995 1 044 816
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -24,48% -20,77% 26,57% 12,49% -7,51% 3,76% -1,18% -0,65% 6,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,39% 2,22% 2,76% 2,91% -2,52% 1,05% 4,29% 1,42% 2,61% 1,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,12% 3,23% 3,47% 4,92% -5,26% 1,54% 6,66% 2,09% 4,00% 3,03%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,28% 87,92% 89,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -147,08% -114,10% -90,33% -114,25% -134,15% -109,17% -112,39% -113,43% -109,04% -95,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,28% 1,16% 0,88% 0,71% 0,58% 1,50% 2,32% 0,85% 1,20% 1,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,64% 4,94% 4,03% 4,47% 5,86% 7,02% 3,64% 4,72% 5,29% 4,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...