Visa allt om Energy Solutions i Varberg AB
Visa allt om Energy Solutions i Varberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 954 1 376 1 225 1 253 406 1 660 1 126 3 443 5 139 8 502
Övrig omsättning 342 150 155 132 310 286 249 328 205 281
Rörelseresultat (EBIT) 515 115 -59 383 -140 255 56 412 -118 480
Resultat efter finansnetto 473 44 -147 284 -225 4 -151 249 -308 271
Årets resultat 391 44 -147 275 -225 4 -151 207 -154 183
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 078 2 127 2 177 2 227 2 276 2 326 2 434 2 523 2 613 2 557
Omsättningstillgångar 2 229 2 068 1 635 1 579 1 052 1 267 898 902 556 1 136
Tillgångar 4 307 4 195 3 812 3 806 3 328 3 593 3 333 3 425 3 169 3 693
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 871 480 436 583 308 533 529 680 593 840
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 420 2 351 2 359 2 485 2 558 2 523 2 515 2 525 2 103 193
Kortfristiga skulder 1 016 1 364 1 017 738 462 537 289 221 474 2 505
Skulder och eget kapital 4 307 4 195 3 812 3 806 3 328 3 593 3 333 3 425 3 169 3 693
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - - 163 228 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 166 590 320 59 525 47 16 20 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 40 181 68 35 132 138 150 155 159
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 94
Omsättning 1 296 1 526 1 380 1 385 716 1 946 1 375 3 771 5 344 8 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 954 1 376 1 225 1 253 406 830 1 126 3 443 5 139 8 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 207 257 827 434 183 404 495 544 599 589
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 564 164 -10 432 -91 318 141 502 -80 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,67% 12,33% -2,23% 208,62% -75,54% 47,42% -67,30% -33,00% -39,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,10% 2,91% -1,34% 10,40% -3,37% 7,32% 1,71% 12,03% -3,66% 13,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 54,61% 8,87% -4,16% 31,60% -27,59% 15,84% 5,06% 11,97% -2,26% 5,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,26% 47,66% 35,38%
Rörelsekapital/omsättning 127,15% 51,16% 50,45% 67,12% 145,32% 43,98% 54,09% 19,78% 1,60% -16,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,22% 11,44% 11,44% 15,32% 9,25% 14,83% 15,87% 19,85% 18,71% 25,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 219,39% 151,61% 160,77% 213,96% 227,71% 235,94% 310,73% 407,24% 101,90% 32,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...