Visa allt om ENS Entertainment Network Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om ENS Entertainment Network Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Nettoomsättning 97 518 160 904 1 086 313 1 721 709 1 840 958 1 663 739 2 731 737 2 799 791 2 347 527 2 217 684
Övrig omsättning 175 1 231 52 10 3 67 5 095 - 101 700 -
Rörelseresultat (EBIT) -5 365 -71 631 -18 467 -2 641 -29 666 -17 072 7 954 1 878 -2 048 617
Resultat efter finansnetto -23 560 -73 324 -21 307 -5 872 -31 565 -19 334 7 990 3 443 1 931 3 140
Årets resultat -23 560 -73 324 -32 707 -6 609 -23 267 -10 895 4 890 20 6 363 0
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03 2010-03 2009-03 2008-03 2007-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 13 252 58 393 88 322 90 392 65 347 24 135 11 143 11 634 15 805
Omsättningstillgångar 38 056 140 441 195 658 314 201 481 501 406 094 467 949 619 573 389 695 385 875
Tillgångar 38 056 153 693 254 051 402 523 571 893 471 441 492 084 630 716 401 329 401 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 677 25 984 9 508 2 372 8 981 14 598 7 914 3 024 9 363 3 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 600 3 300 0 6 993
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 54 584 110 000 96 000 63 000 20 196 21 976 0 0
Kortfristiga skulder 25 380 127 709 189 959 290 151 466 912 393 843 459 374 602 416 391 966 391 687
Skulder och eget kapital 38 056 153 693 254 051 402 523 571 893 471 441 492 084 630 716 401 329 401 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
2010-03
2009-03
2008-03
2007-03
Löner till styrelse & VD 1 626 926 968 1 169 1 924 1 651 1 603 1 455 2 073 1 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 599 -
Löner till övriga anställda 30 191 41 448 44 832 67 343 69 920 57 864 32 132 31 905 26 231 23 235
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 974 13 470 16 277 22 162 25 488 20 343 12 510 11 973 10 695 10 234
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 6 360 0
Omsättning 97 693 162 135 1 086 365 1 721 719 1 840 961 1 663 806 2 736 832 2 799 791 2 449 227 2 217 684
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 77 104 124 183 208 178 106 102 104 92
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 266 1 547 8 761 9 408 8 851 9 347 25 771 27 449 22 572 24 105
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 780 697 724 602 563 534 503 451 382 387
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 802 -25 556 4 078 18 149 -15 565 -9 721 13 422 7 827 3 685 7 859
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -39,39% -85,19% -36,90% -6,48% 10,65% -39,10% -2,43% 19,27% 5,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -60,37% -46,51% -7,24% -0,58% -5,08% -3,53% 1,70% 0,63% 0,58% 0,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,56% -44,42% -1,69% -0,14% -1,58% -1,00% 0,31% 0,14% 0,10% 0,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,89% 16,31% 12,28% 10,22% 9,05% 4,95% 5,33% 0,00% 4,28%
Rörelsekapital/omsättning 13,00% 7,91% 0,52% 1,40% 0,79% 0,74% 0,31% 0,61% -0,10% -0,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,31% 16,91% 3,74% 0,59% 1,57% 3,10% 2,30% 0,86% 2,33% 2,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 149,94% 109,81% 103,00% 108,29% 103,12% 103,11% 101,87% 102,85% 99,42% 98,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...