Visa allt om Björn Borg Retail AB
Visa allt om Björn Borg Retail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 107 447 90 690 70 920 64 761 58 044 56 788 49 097 49 268 40 275 43 795
Övrig omsättning 128 864 441 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -25 544 -17 984 -19 520 -22 371 -17 741 -15 705 -12 760 -6 784 -9 475 -2 958
Resultat efter finansnetto -25 456 -18 026 -19 472 -22 296 -17 713 -15 654 -12 745 -6 794 -8 334 -2 513
Årets resultat -29 -44 -37 -388 -12 772 -12 580 -9 123 -5 026 -5 173 -2 482
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 628 4 237 6 693 8 923 8 565 10 474 9 229 7 875 10 296 11 687
Omsättningstillgångar 122 638 126 713 104 717 69 802 47 230 52 659 28 783 36 803 37 289 40 353
Tillgångar 125 265 130 950 111 410 78 725 55 795 63 133 38 012 44 678 47 585 52 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 160 204 241 629 655 678 729 757 733
Obeskattade reserver 146 424 852 1 067 1 947 2 339 931 1 315 1 315 2 454
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 124 988 130 365 110 354 77 418 53 219 60 139 36 402 42 634 45 513 48 852
Skulder och eget kapital 125 265 130 950 111 410 78 725 55 795 63 133 38 012 44 678 47 585 52 040
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 903 15 229 15 438 15 580 12 968 11 457 9 777 8 429 7 921 6 368
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 5 627 4 662 4 099 3 331 3 061 2 952 2 226 2 182 2 424 2 451
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 107 575 91 554 71 361 64 761 58 044 56 788 49 097 49 268 40 275 43 795
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 37 41 40 41 38 35 25 23 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 904 2 212 1 773 1 580 1 527 1 623 1 964 2 142 1 751 1 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 595 502 509 461 422 412 480 461 450 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 375 -15 051 -16 307 -19 504 -14 502 -11 466 -8 961 -3 246 -6 219 -594
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,48% 27,88% 9,51% 11,57% 2,21% 15,66% -0,35% 22,33% -8,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -20,32% -13,73% -17,47% -28,32% -31,67% -24,73% -33,52% -15,18% -17,51% -4,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -23,69% -19,83% -27,45% -34,42% -30,44% -27,49% -25,95% -13,77% -20,69% -5,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,79% 56,78% 57,61% 41,57% 43,92% 38,51% 38,07% 42,41% 46,15% 45,88%
Rörelsekapital/omsättning -2,19% -4,03% -7,95% -11,76% -10,32% -13,17% -15,52% -11,84% -20,42% -19,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 0,20% 0,37% 0,78% 1,36% 3,70% 3,77% 3,59% 3,80% 3,58% 4,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 87,63% 71,64% 80,51% 68,41% 66,92% 68,95% 52,31% 67,01% 65,45% 72,76%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...