Visa allt om Handelsstaden Vetlanda AB
Visa allt om Handelsstaden Vetlanda AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 767 7 013 6 491 5 594 5 640 5 474 5 336 5 391 4 978 3 727
Övrig omsättning 695 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 996 3 249 3 605 3 303 4 195 3 779 3 308 3 839 3 592 -1 408
Resultat efter finansnetto 2 624 2 254 2 650 2 270 2 857 2 483 2 751 3 221 766 -3 107
Årets resultat 994 1 564 1 750 1 891 2 817 2 349 2 605 3 233 488 -940
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 79 185 74 701 66 349 66 195 58 280 58 927 59 403 60 087 60 472 54 922
Omsättningstillgångar 13 953 7 081 6 377 8 471 14 592 11 254 8 797 5 287 1 131 1 671
Tillgångar 93 138 81 782 72 726 74 666 72 872 70 181 68 200 65 374 61 604 56 593
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 085 24 591 25 527 23 777 8 875 8 358 8 009 7 603 7 370 6 882
Obeskattade reserver 0 957 542 0 0 0 0 0 88 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 511 471 337 192 116 0
Långfristiga skulder 64 500 50 461 42 900 44 271 62 530 60 219 58 219 55 992 53 273 48 195
Kortfristiga skulder 5 553 5 773 3 756 6 618 955 1 132 1 635 1 587 756 1 517
Skulder och eget kapital 93 138 81 782 72 726 74 666 72 872 70 181 68 200 65 374 61 604 56 593
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 462 7 013 6 491 5 594 5 640 5 474 5 336 5 391 4 978 3 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 583 4 641 4 935 4 477 4 879 4 460 3 992 4 754 4 455 -428
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,75% 8,04% 16,04% -0,82% 3,03% 2,59% -1,02% 8,30% 33,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,29% 3,98% 4,96% 4,43% 5,76% 5,38% 4,85% 5,87% 5,83% -2,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 51,49% 46,37% 55,57% 59,08% 74,38% 69,04% 61,99% 71,23% 72,18% -36,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,45% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,15% 18,65% 40,38% 33,12% 241,79% 184,91% 134,22% 68,63% 7,53% 4,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,79% 30,98% 35,68% 31,84% 12,18% 11,91% 11,74% 11,63% 12,07% 12,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 251,27% 122,66% 169,78% 128,00% 1 527,96% 994,17% 538,04% 333,14% 149,60% 110,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...