Visa allt om Repslagar'n i Örebro Aktiebolag
Visa allt om Repslagar'n i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 33 180 32 556 28 443 24 525 21 454 24 878 24 705 28 231 24 378 32 486
Övrig omsättning 376 183 606 420 240 438 356 460 328 449
Rörelseresultat (EBIT) 1 896 1 614 1 455 421 -378 285 486 899 482 1 573
Resultat efter finansnetto 1 816 1 446 1 278 191 -697 14 291 412 94 1 340
Årets resultat 1 075 850 600 82 -42 46 61 200 38 669
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 140 1 720 2 290 1 958 1 831 1 780 1 664 2 959 2 893 2 164
Omsättningstillgångar 13 719 11 014 9 646 8 172 9 728 10 656 9 202 7 699 14 513 8 023
Tillgångar 14 858 12 734 11 936 10 130 11 560 12 436 10 866 10 658 17 405 10 187
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 653 4 578 3 729 2 881 2 798 2 840 2 794 2 733 2 533 2 495
Obeskattade reserver 1 113 689 362 77 77 732 870 835 748 769
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 250 1 096 2 584 3 337 4 987 4 994 3 401 1 759 4 516 2 736
Kortfristiga skulder 7 842 6 371 5 261 3 835 3 697 3 870 3 802 5 330 9 607 4 188
Skulder och eget kapital 14 858 12 734 11 936 10 130 11 560 12 436 10 866 10 658 17 405 10 187
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 410 420 300 249 486
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 319 2 541 2 242 2 260 2 212 1 871 1 774 1 836 1 841 1 814
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 941 938 873 794 751 858 874 847 869 982
Utdelning till aktieägare 1 500 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 556 32 739 29 049 24 945 21 694 25 316 25 061 28 691 24 706 32 935
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 740 4 651 4 063 3 504 3 065 4 146 4 118 4 705 4 063 5 414
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 499 449 438 431 530 520 499 493 560
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 912 1 639 1 479 444 -346 352 558 978 586 1 681
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,92% 14,46% 15,98% 14,31% -13,76% 0,70% -12,49% 15,81% -24,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,76% 12,67% 12,19% 4,16% -3,26% 2,29% 4,47% 8,44% 2,77% 15,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,71% 4,96% 5,12% 1,72% -1,76% 1,15% 1,97% 3,19% 1,98% 4,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,85% 23,67% 23,01% 22,71% 22,67% 22,32% 23,90% 21,84% 22,89% 21,02%
Rörelsekapital/omsättning 17,71% 14,26% 15,42% 17,68% 28,11% 27,28% 21,86% 8,39% 20,12% 11,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,16% 40,17% 33,61% 29,00% 24,70% 27,18% 31,61% 31,28% 17,65% 29,93%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 10,27% 69,38% 55,88% 55,38% 30,08% 24,78% 25,36% 55,68% 18,76% 27,24%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...