Visa allt om PPG Industries (Sweden) AB
Visa allt om PPG Industries (Sweden) AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 116 577 108 110 110 845 151 698 149 084 167 951 173 090 148 386 151 400 135 014
Övrig omsättning 2 817 5 919 3 024 2 446 2 856 4 833 7 292 3 684 11 921 1 571
Rörelseresultat (EBIT) 5 510 2 163 3 882 5 391 4 963 4 718 1 843 5 806 9 848 15 892
Resultat efter finansnetto 5 425 2 132 3 987 5 612 5 252 4 856 1 721 6 012 10 928 17 073
Årets resultat 4 403 1 703 2 976 5 478 2 931 3 761 1 115 4 247 7 538 12 017
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 639 9 138 5 670 3 448 2 783 2 802 1 612 993 1 455 1 688
Omsättningstillgångar 37 453 46 996 45 967 56 167 51 237 35 094 43 800 43 454 85 541 68 817
Tillgångar 70 093 56 134 51 636 59 615 54 020 37 896 45 412 44 447 86 996 70 505
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 737 40 333 38 631 35 654 30 177 27 245 23 485 22 370 18 123 35 585
Obeskattade reserver 0 0 0 0 1 300 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 356 15 800 13 006 23 960 22 544 10 650 21 928 22 077 68 874 34 920
Skulder och eget kapital 70 093 56 134 51 636 59 615 54 020 37 896 45 412 44 447 86 996 70 505
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 758 844 852 0 0 270 606
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 11 651 9 204 6 603 6 884 8 410 9 013 10 517 10 496 10 127 8 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 3 920 3 921 3 074 3 316 5 166 4 742 4 826 4 838 4 869 4 307
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000
Omsättning 119 394 114 029 113 869 154 144 151 940 172 784 180 382 152 070 163 321 136 585
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 22 13 17 17 23 21 23 22 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 857 4 914 8 527 8 923 8 770 7 302 8 242 6 452 6 882 6 429
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 761 871 853 585 895 676 814 753 712 707
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 028 3 095 4 342 5 698 5 160 5 343 2 372 6 265 10 333 16 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,83% -2,47% -26,93% 1,75% -11,23% -2,97% 16,65% -1,99% 12,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,87% 3,86% 7,79% 9,54% 10,04% 13,69% 4,06% 13,93% 12,80% 24,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,73% 2,00% 3,63% 3,75% 3,64% 3,09% 1,06% 4,17% 7,36% 12,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,27% 33,43% 24,85% 27,54% 27,32% 23,68% 23,38% 32,81% 23,73% 35,48%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 28,86% 29,74% 21,23% 19,25% 14,55% 12,64% 14,41% 11,01% 25,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,83% 71,85% 74,81% 59,81% 57,64% 71,89% 51,72% 50,33% 20,83% 50,47%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,71% 297,44% 353,43% 234,42% 227,28% 329,52% 199,74% 196,83% 124,20% 191,81%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...