Visa allt om Enerbis Aktiebolag
Visa allt om Enerbis Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 963 1 212 891 745 763 952 873 931 837 609
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 263 575 232 228 85 236 336 125 164 0
Resultat efter finansnetto 263 575 233 228 84 235 335 125 164 0
Årets resultat 201 448 181 194 54 167 247 91 117 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 11 11 13 16 20 26
Omsättningstillgångar 906 1 435 974 922 1 111 1 201 1 087 852 674 444
Tillgångar 906 1 435 974 922 1 122 1 212 1 100 868 693 469
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 541 1 040 682 590 397 433 356 199 217 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 11 11 3 3 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 395 293 332 715 768 741 666 473 366
Skulder och eget kapital 906 1 435 974 922 1 122 1 212 1 100 868 693 469
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 280 426 284 497 355 271
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 71 0 71 -
Löner till övriga anställda 0 280 303 212 0 0 0 0 0 61
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 72 78 57 61 92 61 107 79 68
Utdelning till aktieägare 440 700 90 90 0 90 90 90 110 0
Omsättning 963 1 212 891 745 763 952 873 931 837 609
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 482 606 446 373 382 476 437 466 419 305
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 186 178 193 140 174 260 174 311 225 211
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 263 575 232 239 85 238 339 129 170 8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -20,54% 36,03% 19,60% -2,36% -19,85% 9,05% -6,23% 11,23% 37,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,03% 40,07% 23,82% 24,73% 7,58% 19,47% 30,55% 14,40% 23,81% 0,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,31% 47,44% 26,04% 30,60% 11,14% 24,79% 38,49% 13,43% 19,71% 0,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,23% 96,04% 96,75% 99,60% 98,82% 98,11% 97,82% 96,13% 97,97% 96,22%
Rörelsekapital/omsättning 56,18% 85,81% 76,43% 79,19% 51,90% 45,48% 39,63% 19,98% 24,01% 12,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,71% 72,47% 70,02% 63,99% 36,11% 36,39% 32,56% 23,18% 31,62% 22,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 248,22% 363,29% 332,42% 277,71% 155,38% 156,38% 146,69% 127,93% 142,49% 121,31%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...