Visa allt om Svenska bussglas AB
Visa allt om Svenska bussglas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 61 594 48 117 39 463 38 684 40 505 30 707 20 380 15 460 16 160 13 338
Övrig omsättning 117 - 11 115 28 398 182 15 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 333 2 008 451 2 631 2 695 1 298 1 460 620 409 1 709
Resultat efter finansnetto 2 195 1 933 346 2 642 2 699 1 304 1 460 578 415 1 700
Årets resultat 1 458 1 017 185 1 524 1 463 692 799 298 210 1 213
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 377 764 674 681 608 527 551 390 414 229
Omsättningstillgångar 20 009 14 709 11 965 10 869 11 276 8 518 5 460 3 843 4 361 3 822
Tillgångar 21 386 15 473 12 640 11 550 11 884 9 045 6 011 4 233 4 775 4 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 163 4 004 3 613 4 028 2 654 2 017 1 964 1 365 1 067 1 492
Obeskattade reserver 2 854 2 563 2 258 2 373 1 700 1 009 667 310 163 55
Avsättningar (tkr) 290 266 242 218 194 170 146 122 80 0
Långfristiga skulder 172 1 798 656 0 0 1 258 0 0 36 113
Kortfristiga skulder 12 908 6 842 5 872 4 931 7 336 4 592 3 233 2 437 3 429 2 391
Skulder och eget kapital 21 386 15 473 12 640 11 550 11 884 9 045 6 011 4 233 4 775 4 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 569 566 414 396 489 855 487
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 569 566 414 396 379 384 -
Löner till övriga anställda 0 9 890 8 838 8 640 9 094 6 524 3 384 3 200 2 962 2 128
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 3 739 3 078 3 198 3 239 2 193 1 202 1 125 1 302 988
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 300 300 200 0 635
Omsättning 61 711 48 117 39 474 38 799 40 533 31 105 20 562 15 475 16 161 13 338
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 31 28 29 30 24 12 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 760 1 552 1 409 1 334 1 350 1 279 1 698 1 405 1 469 1 334
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 511 443 435 429 411 393 457 488 534 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 583 2 173 612 2 734 2 874 1 444 1 605 720 506 1 781
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 28,01% 21,93% 2,01% -4,50% 31,91% 50,67% 31,82% -4,33% 21,16% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,91% 12,98% 3,58% 22,88% 22,77% 14,49% 24,29% 14,69% 9,32% 42,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,79% 4,17% 1,15% 6,83% 6,68% 4,27% 7,16% 4,02% 2,75% 12,94%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,09% 47,66% 49,89% 56,94% 52,88% 53,48% 49,88% 55,52% 55,26% 57,62%
Rörelsekapital/omsättning 11,53% 16,35% 15,44% 15,35% 9,73% 12,79% 10,93% 9,09% 5,77% 10,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,55% 38,80% 42,52% 50,90% 32,88% 30,52% 40,85% 37,64% 24,80% 37,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,17% 155,77% 117,95% 140,50% 120,13% 149,22% 162,14% 132,25% 121,96% 156,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...