Visa allt om Houdini Group AB
Visa allt om Houdini Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 131 7 948 7 553 5 510 7 125 6 133 6 600 6 766 6 277 5 856
Övrig omsättning - - - - - - 159 20 106 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 618 478 1 413 375 1 119 684 18 434 717 301
Resultat efter finansnetto 1 617 616 1 436 402 1 144 692 24 466 724 302
Årets resultat 937 473 945 252 622 370 14 242 411 153
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 893 526 306 143 100 99 62 117 204
Omsättningstillgångar 4 796 3 624 4 478 3 864 3 747 2 621 2 042 2 491 2 092 1 628
Tillgångar 6 055 4 517 5 004 4 169 3 890 2 721 2 141 2 552 2 209 1 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 928 1 992 2 519 1 704 1 582 1 081 710 816 686 386
Obeskattade reserver 1 575 1 165 1 127 912 861 571 391 391 270 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 552 1 361 1 358 1 553 1 447 1 070 1 039 1 345 1 253 1 324
Skulder och eget kapital 6 055 4 517 5 004 4 169 3 890 2 721 2 141 2 552 2 209 1 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 995 772 1 215 720 719 1 771
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 079 3 484 2 717 2 480 1 464 1 563 2 228 2 018 1 704 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 661 1 337 1 027 1 009 1 110 897 1 063 1 023 872 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 130 120 0 120 111 111
Omsättning 10 131 7 948 7 553 5 510 7 125 6 133 6 759 6 786 6 383 5 856
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 10 9 8 7 7 7 11 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 013 883 944 787 1 018 876 600 677 697 651
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 582 545 479 513 528 447 420 393 416 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 687 510 1 433 403 1 196 740 59 489 818 381
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,47% 5,23% 37,08% -22,67% 16,17% -7,08% -2,45% 7,79% 7,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,72% 13,66% 28,72% 9,64% 29,43% 25,47% 1,21% 18,26% 33,09% 16,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,97% 7,76% 19,03% 7,30% 16,07% 11,30% 0,39% 6,89% 11,65% 5,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,05% 97,79% 97,68% 97,17% 86,08% 97,42% 98,03% 98,09% 97,34% 99,28%
Rörelsekapital/omsättning 32,02% 28,47% 41,31% 41,94% 32,28% 25,29% 15,20% 16,94% 13,37% 5,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,65% 64,22% 67,91% 57,00% 56,98% 55,19% 46,62% 43,01% 39,86% 25,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,02% 266,27% 329,75% 248,81% 258,95% 244,95% 196,54% 185,20% 166,96% 122,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...