Visa allt om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 436 119 431 458 431 055 394 781 251 322 247 795 246 527 256 353 338 518 253 302
Övrig omsättning - - - - 2 956 7 026 5 677 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 64 045 57 680 61 599 55 941 53 285 58 467 42 136 32 931 -34 385 -19 916
Resultat efter finansnetto 64 162 57 465 61 325 55 339 54 535 60 219 43 022 33 003 -36 885 -20 629
Årets resultat 49 048 44 405 47 366 42 802 42 065 45 619 19 273 22 869 -26 982 -88 116
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 453 90 205 88 080 97 783 25 781 59 858 74 390 111 233 120 956 80 453
Omsättningstillgångar 130 719 110 110 109 812 93 706 178 760 136 777 86 026 52 405 50 385 509 364
Tillgångar 218 172 200 315 197 892 191 489 204 541 196 635 160 416 163 638 171 341 589 817
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 722 117 857 118 754 112 561 172 392 157 783 112 164 92 891 56 148 73 457
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 5 954 0 4 421 299 1 845 3 243 33 720 32 907 0
Långfristiga skulder 5 470 4 527 4 804 986 0 0 0 0 0 14 167
Kortfristiga skulder 86 980 71 977 74 335 73 521 31 850 37 007 45 009 37 027 82 286 502 193
Skulder och eget kapital 218 172 200 315 197 892 191 489 204 541 196 635 160 416 163 638 171 341 589 817
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 4 741 5 247 9 277 4 125 4 502 3 931 4 524 4 585 7 648
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 135 040 129 214 112 788 106 931 74 449 70 000 67 709 73 037 81 045 89 755
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 59 388 56 223 51 959 50 996 33 992 32 094 30 840 34 165 37 268 44 029
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 436 119 431 458 431 055 394 781 254 278 254 821 252 204 256 353 338 518 253 302
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 322 321 288 280 192 183 187 200 210 239
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 354 1 344 1 497 1 410 1 309 1 354 1 318 1 282 1 612 1 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 630 614 642 607 609 614 566 570 604 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 422 63 172 67 130 60 877 54 319 59 869 43 841 34 676 -32 019 -17 463
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,08% 0,09% 9,19% 57,08% 1,42% 0,51% -3,83% -24,27% 33,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,52% 28,91% 31,20% 29,33% 26,95% 30,95% 27,93% 20,94% -19,36% -3,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,77% 13,42% 14,32% 14,23% 21,93% 24,56% 18,18% 13,37% -9,80% -7,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,03% 8,84% 8,23% 5,11% 58,45% 40,26% 16,64% 6,00% -9,42% 2,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,63% 58,84% 60,01% 58,78% 84,28% 80,24% 69,92% 56,77% 32,77% 12,45%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 150,29% 152,98% 147,73% 127,45% 561,26% 369,60% 191,13% 141,46% 60,24% 101,43%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 421 519 343 899 316 152 255 299 243 524 239 772 246 406 242 180 240 227 260 408
Övrig omsättning - - - - 2 956 7 026 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 58 840 44 209 57 616 47 771 47 861 55 447 52 888 39 450 -4 883 -12 734
Resultat efter finansnetto 59 058 44 250 57 434 56 839 54 539 55 108 48 835 164 -23 964 -156 656
Årets resultat 45 859 32 308 44 343 45 645 42 069 45 446 26 897 -2 488 -22 654 -89 704
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 010 109 215 107 960 112 842 31 879 95 347 104 450 132 459 214 954 238 208
Omsättningstillgångar 109 896 81 445 79 721 49 790 168 621 135 577 83 045 49 441 24 456 44 290
Tillgångar 193 906 190 660 187 681 162 632 200 500 230 924 187 495 181 900 239 412 282 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 894 101 742 114 736 111 577 168 891 154 278 108 832 81 935 70 567 75 548
Obeskattade reserver 4 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 1 546 2 944 4 421 3 608 0
Långfristiga skulder 433 0 0 0 0 0 0 0 0 20 524
Kortfristiga skulder 81 249 88 918 72 945 51 055 31 609 75 100 75 719 95 544 165 237 186 426
Skulder och eget kapital 193 906 190 660 187 681 162 632 200 500 230 924 187 495 181 900 239 412 282 498
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 3 802 4 040 4 230 5 599 4 125 4 502 324 2 618 3 036 4 366
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 109 514 107 006 92 969 74 369 74 449 70 000 67 709 73 037 81 045 89 755
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 50 940 47 142 44 044 36 368 33 992 32 094 30 107 32 705 37 268 41 873
Utdelning till aktieägare 0 41 184 45 302 41 184 102 960 7 550 0 0 0 0
Omsättning 421 519 343 899 316 152 255 299 246 480 246 798 246 406 242 180 240 227 260 408
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 257 258 219 186 192 183 186 198 208 237
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 640 1 333 1 444 1 373 1 268 1 310 1 325 1 223 1 155 1 099
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 675 645 682 660 609 615 572 575 604 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 66 882 45 646 58 746 48 696 48 895 56 843 54 569 41 164 -3 164 -10 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,57% 8,78% 23,84% 4,84% 1,56% -2,69% 1,74% 0,81% -7,75% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,49% 23,28% 30,73% 35,33% 27,49% 24,10% 26,43% 0,34% -9,65% -55,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,03% 12,91% 18,24% 22,50% 22,63% 23,21% 20,11% 0,26% -9,61% -59,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,80% -2,17% 2,14% -0,50% 56,26% 25,22% 2,97% -19,04% -58,60% -54,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,38% 53,36% 61,13% 68,61% 84,23% 66,81% 58,05% 45,04% 29,48% 26,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,26% 91,60% 109,29% 97,52% 533,46% 180,53% 109,68% 51,73% 14,79% 23,75%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...