Visa allt om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Visa allt om SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 431 055 394 781 251 322 247 795 246 527 256 353 338 518 253 302 389 896 422 099
Övrig omsättning - - 2 956 7 026 5 677 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 599 55 941 53 285 58 467 42 136 32 931 -34 385 -19 916 -307 484 48 523
Resultat efter finansnetto 61 325 55 339 54 535 60 219 43 022 33 003 -36 885 -20 629 -305 723 49 117
Årets resultat 47 366 42 802 42 065 45 619 19 273 22 869 -26 982 -88 116 -223 638 42 877
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 080 97 783 25 781 59 858 74 390 111 233 120 956 80 453 81 609 19 060
Omsättningstillgångar 109 812 93 706 178 760 136 777 86 026 52 405 50 385 509 364 605 752 649 301
Tillgångar 197 892 191 489 204 541 196 635 160 416 163 638 171 341 589 817 687 361 668 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 754 112 561 172 392 157 783 112 164 92 891 56 148 73 457 65 473 310 499
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 4 421 299 1 845 3 243 33 720 32 907 0 0 0
Långfristiga skulder 4 804 986 0 0 0 0 0 14 167 309 469 236 362
Kortfristiga skulder 74 335 73 521 31 850 37 007 45 009 37 027 82 286 502 193 312 419 121 500
Skulder och eget kapital 197 892 191 489 204 541 196 635 160 416 163 638 171 341 589 817 687 361 668 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 247 9 277 4 125 4 502 3 931 4 524 4 585 7 648 7 753 6 015
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 112 788 106 931 74 449 70 000 67 709 73 037 81 045 89 755 99 650 85 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 51 959 50 996 33 992 32 094 30 840 34 165 37 268 44 029 52 122 46 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 431 055 394 781 254 278 254 821 252 204 256 353 338 518 253 302 389 896 422 099
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 288 280 192 183 187 200 210 239 263 218
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 497 1 410 1 309 1 354 1 318 1 282 1 612 1 060 1 482 1 936
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 642 607 609 614 566 570 604 604 635 655
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 67 130 60 877 54 319 59 869 43 841 34 676 -32 019 -17 463 -303 610 51 501
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,19% 57,08% 1,42% 0,51% -3,83% -24,27% 33,64% -35,03% -7,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,20% 29,33% 26,95% 30,95% 27,93% 20,94% -19,36% -3,24% -44,12% 7,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,32% 14,23% 21,93% 24,56% 18,18% 13,37% -9,80% -7,55% -77,79% 11,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 8,23% 5,11% 58,45% 40,26% 16,64% 6,00% -9,42% 2,83% 75,23% 125,04%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,01% 58,78% 84,28% 80,24% 69,92% 56,77% 32,77% 12,45% 9,53% 46,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 147,73% 127,45% 561,26% 369,60% 191,13% 141,46% 60,24% 101,43% 59,53% 278,91%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 316 152 255 299 243 524 239 772 246 406 242 180 240 227 260 408 254 625 228 882
Övrig omsättning - - 2 956 7 026 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 616 47 771 47 861 55 447 52 888 39 450 -4 883 -12 734 -5 338 20 973
Resultat efter finansnetto 57 434 56 839 54 539 55 108 48 835 164 -23 964 -156 656 -55 291 25 494
Årets resultat 44 343 45 645 42 069 45 446 26 897 -2 488 -22 654 -89 704 -46 669 24 018
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 107 960 112 842 31 879 95 347 104 450 132 459 214 954 238 208 69 841 95 185
Omsättningstillgångar 79 721 49 790 168 621 135 577 83 045 49 441 24 456 44 290 74 712 134 605
Tillgångar 187 681 162 632 200 500 230 924 187 495 181 900 239 412 282 498 144 553 229 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 114 736 111 577 168 891 154 278 108 832 81 935 70 567 75 548 69 152 170 079
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 829
Avsättningar (tkr) 0 0 0 1 546 2 944 4 421 3 608 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 20 524 20 231 0
Kortfristiga skulder 72 945 51 055 31 609 75 100 75 719 95 544 165 237 186 426 55 170 47 882
Skulder och eget kapital 187 681 162 632 200 500 230 924 187 495 181 900 239 412 282 498 144 553 229 790
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 4 230 5 599 4 125 4 502 324 2 618 3 036 4 366 3 482 3 083
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 92 969 74 369 74 449 70 000 67 709 73 037 81 045 89 755 89 728 78 864
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 44 044 36 368 33 992 32 094 30 107 32 705 37 268 41 873 40 013 40 375
Utdelning till aktieägare 45 302 41 184 102 960 7 550 0 0 0 0 0 23 400
Omsättning 316 152 255 299 246 480 246 798 246 406 242 180 240 227 260 408 254 625 228 882
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 219 186 192 183 186 198 208 237 240 202
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 444 1 373 1 268 1 310 1 325 1 223 1 155 1 099 1 061 1 133
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 660 609 615 572 575 604 609 598 637
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 58 746 48 696 48 895 56 843 54 569 41 164 -3 164 -10 281 -3 134 22 843
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,84% 4,84% 1,56% -2,69% 1,74% 0,81% -7,75% 2,27% 11,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 30,73% 35,33% 27,49% 24,10% 26,43% 0,34% -9,65% -55,03% -37,42% 11,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,24% 22,50% 22,63% 23,21% 20,11% 0,26% -9,61% -59,70% -21,24% 11,21%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,14% -0,50% 56,26% 25,22% 2,97% -19,04% -58,60% -54,58% 7,67% 37,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,13% 68,61% 84,23% 66,81% 58,05% 45,04% 29,48% 26,74% 47,84% 77,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 109,29% 97,52% 533,46% 180,53% 109,68% 51,73% 14,79% 23,75% 135,40% 256,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...