Visa allt om I.S. Plåt Aktiebolag
Visa allt om I.S. Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 65 380 55 074 46 854 46 053 51 382 43 892 34 314 41 637 53 635 41 251
Övrig omsättning 343 77 440 291 58 87 1 018 4 196 138
Rörelseresultat (EBIT) 6 426 4 940 7 285 7 440 6 756 6 918 1 996 8 082 7 011 2 844
Resultat efter finansnetto 6 415 4 975 7 443 7 702 7 021 7 042 1 973 8 385 7 016 2 793
Årets resultat 5 638 5 527 4 706 4 114 3 822 5 181 2 272 4 053 3 952 2 115
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 108 10 586 11 154 5 994 7 667 7 913 8 356 10 482 4 669 5 641
Omsättningstillgångar 26 265 31 316 24 050 25 109 26 536 19 598 15 059 20 520 13 278 10 550
Tillgångar 41 373 41 903 35 205 31 102 34 203 27 511 23 416 31 002 17 947 16 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 401 17 763 16 236 14 530 13 416 12 593 9 913 7 641 6 038 3 286
Obeskattade reserver 8 764 9 601 11 739 10 358 8 264 6 456 6 475 7 658 4 924 3 411
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 923 3 795 751 212 2 327 165 188 445 268 1 172
Kortfristiga skulder 11 285 10 743 6 479 6 003 10 196 8 296 6 841 15 257 6 717 8 322
Skulder och eget kapital 41 373 41 903 35 205 31 102 34 203 27 511 23 416 31 002 17 947 16 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 836 895 772 680 1 090 786
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 344 12 300 10 879 9 483 7 324 6 488 6 033 6 526 7 161 5 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 131 4 444 3 839 3 240 2 912 2 700 2 224 2 534 2 878 2 325
Utdelning till aktieägare 4 000 8 000 4 000 3 000 3 000 3 000 2 500 0 2 450 1 200
Omsättning 65 723 55 151 47 294 46 344 51 440 43 979 35 332 41 641 53 831 41 389
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 36 34 30 24 24 22 22 23 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 816 1 620 1 562 1 919 2 141 1 995 1 560 1 810 2 145 1 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 500 494 533 465 461 415 428 449 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 824 7 942 9 685 9 253 8 576 8 718 3 859 9 616 8 446 4 249
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,71% 17,54% 1,74% -10,37% 17,06% 27,91% -17,59% -22,37% 30,02% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,53% 11,93% 21,17% 24,78% 20,62% 25,64% 8,55% 27,05% 39,43% 17,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,83% 9,08% 15,91% 16,73% 13,72% 16,07% 5,83% 20,14% 13,19% 7,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,04% 52,16% 60,07% 53,64% 43,51% 49,34% 44,87% 51,77% 41,67% 37,78%
Rörelsekapital/omsättning 22,91% 37,36% 37,50% 41,49% 31,80% 25,75% 23,95% 12,64% 12,23% 5,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 53,75% 60,26% 72,13% 71,26% 57,03% 63,07% 62,71% 42,43% 53,40% 35,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 187,28% 250,69% 314,99% 359,87% 234,07% 207,77% 186,67% 122,67% 178,68% 112,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...