Visa allt om Nordic Snus AB
Visa allt om Nordic Snus AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 134 468 137 113 143 696 119 773 87 062 73 216 54 372 39 623 30 413 35 129
Övrig omsättning 9 852 17 507 9 563 8 683 4 885 3 235 3 213 1 189 1 458 59
Rörelseresultat (EBIT) 6 243 6 316 6 512 5 541 5 057 4 135 -36 064 -54 636 -14 685 -32 960
Resultat efter finansnetto 6 415 6 123 5 180 5 574 5 031 3 486 -36 224 -54 661 -14 565 -32 891
Årets resultat 2 328 1 296 481 3 424 2 877 472 -21 670 -26 369 -13 029 -26 104
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 458 91 225 93 432 72 028 54 105 54 520 47 791 61 710 90 056 92 771
Omsättningstillgångar 34 443 37 410 45 461 31 542 34 953 58 071 42 011 53 239 40 942 70 110
Tillgångar 136 901 128 636 138 893 103 570 89 058 112 590 89 802 114 949 130 998 162 881
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 454 54 126 52 830 52 349 48 925 46 048 41 855 48 333 48 170 47 289
Obeskattade reserver 35 186 31 869 27 081 22 383 21 047 20 009 17 202 24 136 42 969 40 002
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 741 737 195
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 28 375 63 875
Kortfristiga skulder 45 261 42 641 58 983 28 838 19 086 46 533 30 745 41 739 10 747 11 520
Skulder och eget kapital 136 901 128 636 138 893 103 570 89 058 112 590 89 802 114 949 130 998 162 881
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 24 781 21 484 21 391 19 329 16 580 15 877 14 658 17 206 10 771 10 656
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 7 955 7 901 7 532 6 580 6 187 5 357 5 187 4 822 4 659 4 711
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 144 320 154 620 153 259 128 456 91 947 76 451 57 585 40 812 31 871 35 188
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 52 48 44 34 31 32 32 26 28 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 586 2 857 3 266 3 523 2 808 2 288 1 699 1 524 1 086 1 098
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 719 689 686 782 790 632 780 903 570 491
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 574 16 526 14 439 11 818 11 049 10 246 -29 607 -37 150 -9 317 -23 979
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% -4,58% 19,97% 37,57% 18,91% 34,66% 37,22% 30,28% -13,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,72% 4,92% 4,69% 5,41% 5,89% 3,72% -40,15% -47,53% -11,11% -20,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,80% 4,61% 4,53% 4,68% 6,03% 5,71% -66,32% -137,88% -47,83% -93,49%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,03% 69,80% 65,33% 66,70% 72,04% 78,96% 74,06% 62,23% 64,48% 57,85%
Rörelsekapital/omsättning -8,05% -3,82% -9,41% 2,26% 18,22% 15,76% 20,72% 29,02% 99,28% 166,79%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,28% 61,40% 53,24% 67,40% 72,35% 54,00% 60,73% 57,52% 60,39% 46,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 36,39% 50,44% 54,35% 63,99% 121,52% 103,24% 105,90% 107,40% 279,71% 499,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...