Visa allt om Together Tech AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettoomsättning 132 766 162 057 159 432 174 842
Övrig omsättning 6 017 5 1 1
Rörelseresultat (EBIT) 2 851 15 540 2 735 -1 220
Resultat efter finansnetto 2 340 14 651 2 011 -1 867
Årets resultat 2 096 11 534 1 166 3 547
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 577 8 672 11 080 12 255
Omsättningstillgångar 49 748 69 871 51 272 50 981
Tillgångar 60 325 78 543 62 352 63 236
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 25 120 23 024 11 730 10 564
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 250 8 186 7 872 7 897
Långfristiga skulder 0 0 26 88
Kortfristiga skulder 26 955 47 333 42 724 44 687
Skulder och eget kapital 60 325 78 543 62 352 63 236
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
Löner till styrelse & VD 820 856 1 308 1 306
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 79 894 87 060 86 705 90 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 25 970 22 307 38 994 39 908
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 138 783 162 062 159 433 174 843
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 164 175 187 196
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 810 926 853 892
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 642 686 682
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 077 15 840 3 065 -1 032
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,07% 1,65% -8,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,87% 19,79% 4,39% -1,92%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,21% 9,59% 1,72% -0,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,65% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,17% 13,91% 5,36% 3,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 29,31% 18,81% 16,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 182,72% 146,56% 118,84% 112,79%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 132 755 162 007 159 084 175 965 165 491 134 423 120 633 116 532 154 815 206 583
Övrig omsättning 6 017 5 2 1 0 1 6 87 125 14 144
Rörelseresultat (EBIT) 3 057 15 685 3 534 -422 3 157 2 224 2 286 933 -4 540 3 079
Resultat efter finansnetto 2 547 14 800 2 819 -1 057 2 437 1 467 1 531 551 -5 205 1 491
Årets resultat 2 001 10 520 1 174 3 557 2 437 1 467 1 531 551 -10 907 870
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 309 8 300 10 568 11 572 5 935 5 920 6 057 7 905 8 161 15 862
Omsättningstillgångar 49 955 70 002 51 499 51 733 49 484 42 380 38 570 38 147 45 727 72 710
Tillgångar 60 264 78 302 62 066 63 305 55 419 48 300 44 627 46 052 53 888 88 572
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 970 21 969 11 689 10 516 7 199 4 762 3 295 1 764 1 213 12 120
Obeskattade reserver 1 442 1 142 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 7 941 7 911 7 872 7 897 7 686 7 591 7 556 9 172 8 682 8 455
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 911 47 279 42 505 44 892 40 534 35 947 33 776 35 116 43 993 67 997
Skulder och eget kapital 60 264 78 302 62 066 63 305 55 419 48 300 44 627 46 052 53 888 88 572
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 820 856 1 308 1 306 702 861 760 1 495 1 597 1 129
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 79 894 87 060 86 705 90 554 83 228 73 045 66 393 66 625 84 784 96 853
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 970 22 307 38 994 39 908 35 819 31 161 27 817 24 178 35 293 41 152
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0
Omsättning 138 772 162 012 159 086 175 966 165 491 134 424 120 639 116 619 154 940 220 727
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 164 175 187 196 180 159 146 158 195 235
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 809 926 851 898 919 845 826 738 794 879
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 655 642 686 682 674 669 660 587 623 590
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 143 15 844 3 693 -277 3 263 2 501 2 540 1 611 -2 231 5 423
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,06% 1,84% -9,59% 6,33% 23,11% 11,43% 3,52% -24,73% -25,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,22% 20,04% 5,69% -0,66% 5,70% 4,62% 5,14% 2,88% -8,06% 3,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,37% 9,68% 2,22% -0,24% 1,91% 1,66% 1,90% 1,14% -2,80% 1,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 87,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,36% 14,03% 5,65% 3,89% 5,41% 4,79% 3,97% 2,60% 1,12% 2,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,64% 29,19% 18,83% 16,61% 12,99% 9,86% 7,38% 3,83% 2,25% 13,68%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,63% 148,06% 121,16% 115,24% 122,08% 117,90% 114,19% 108,63% 103,94% 106,93%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...