Visa allt om Garvaren Hotell AB
Visa allt om Garvaren Hotell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 465 1 095 1 455 1 152 1 186 1 208 1 157 1 184 1 194 1 114
Övrig omsättning 1 200 5 - - - - - - 50
Rörelseresultat (EBIT) 30 -14 111 8 42 1 4 -61 -27 -87
Resultat efter finansnetto 21 -37 105 8 32 -36 -54 -69 -42 -75
Årets resultat 15 -37 79 8 32 -36 -54 -69 -42 -16
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 207 214 73 14 14 62 102 220 198 277
Omsättningstillgångar 82 77 115 103 118 67 57 48 73 114
Tillgångar 290 291 187 117 132 129 159 268 271 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 -10 27 -52 -60 -93 -56 -2 66 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 148 23 43 71 81 99 154 44 94
Kortfristiga skulder 131 153 138 126 121 141 116 117 160 188
Skulder och eget kapital 290 291 187 117 132 129 159 268 271 390
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 294 326 311 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 504 510 433 432 485 163 153 150 137
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - 0 -
Sociala kostnader - 234 230 215 214 220 213 233 197 183
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 466 1 295 1 460 1 152 1 186 1 208 1 157 1 184 1 194 1 164
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 - - - 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 733 548 728 576 - - - 592 597 557
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 375 376 377 328 - - - 357 329 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 64 20 114 11 43 4 11 -49 -15 -75
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 33,79% -24,74% 26,30% -2,87% -1,82% 4,41% -2,28% -0,84% 7,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,34% -4,81% 59,36% 9,40% 31,82% 0,78% 2,52% -22,76% -8,86% -16,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,05% -1,28% 7,63% 0,95% 3,54% 0,08% 0,35% -5,15% -2,01% -5,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,45% 92,05% 89,42% 90,36% 93,09% 93,54% 94,64% 91,72% 93,72% 93,72%
Rörelsekapital/omsättning -3,34% -6,94% -1,58% -2,00% -0,25% -6,13% -5,10% -5,83% -7,29% -6,64%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 1,72% -3,44% 14,44% -44,44% -45,45% -72,09% -35,22% -0,75% 24,35% 27,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,60% 50,33% 83,33% 81,75% 97,52% 47,52% 49,14% 41,03% 45,62% 60,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...